ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ขอเชิญอบรมกฎหมาย-กฎกระทรวง-ระเบียบ-หลักเกณฑ์ พัสดุตัวใหม่ล่าสุดที่หาดใหญ่
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  01 ส.ค. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  630  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

 


ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  โดยมีสาระสำคัญให้ยกเลิกกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานภาครัฐทุกประเภท รวมทั้งระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ใช้กฎหมายฉบับนี้แทน ประกอบกับในห้วงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการทักท้วงและชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบทั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการด้านจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก จนนำไปสู่การระงับการปฏิบัติหน้าที่ หรือถูกให้ออกจากราชการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และองค์กรบริหารงานบุคคล นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งเทคนิคแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ งบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเรื่อง กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และเทคนิคการบริหารงานพัสดุ งบประมาณ การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยคณะผู้จัดได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง  และข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และประการณ์ในครั้งนี้

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วย รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กองคลัง ผู้อำนวยการสำนัก/กองช่าง ผู้อำนวยการกองนิติการ  หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายนิติการ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ นักวิชาการพัสดุ นิติกร รวมทั้งหัวหน้างาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จัดอบรม หรือที่ท่านเห็นสมควรพึงได้รับการเพิ่มพูนความรู้ตามโครงการนี้ เข้ารับการฝึกอบรมฯตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: @getu2553 (กรุณาใส่ @ นำหน้าด้วย) ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4  (กรณีโอนเงินไม่ทันภายในกำหนดสามารถนำเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” ไปชำระหน้างานได้

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท)  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ โทรศัพท์ 074-253811-2 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ / เอกสารโครงการ /

กำหนดการ / แบบตอบรับ /

แบบแจ้งการโอนเงินค่าลงทะเบียน  

คลิกที่นี่ 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand