ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ขอเชิญฝึกอบรม "หลักการคิดวิเคราะห์ การใช้ภาษาไทย และงานสารบรรณ"
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  13 มี.ค. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  928  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

           ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการคิดวิเคราะห์ หลักการใช้ภาษาไทย และงานสารบรรณในราชการ” ขึ้น จำนวน ๓ รุ่น ประกอบด้วย

          รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

          รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสมัครถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

          รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

          โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อต้องการเพื่อฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระดับปฏิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทย  ที่ถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  อันเป็นการเพิ่มทักษะให้เกิดความชำนาญในการเขียนหนังสือราชการ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป


 
ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป (สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ๒ เดิม) ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ทุกตำแหน่ง เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com หรือทางไอดีไลน์ @getu2553 พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าคนละ ๓,๐๐๐ บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น  เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4  (กรณีโอนเงินไม่ทันภายในกำหนดสามารถนำเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” ไปชำระหน้างานได้) โดยมีรายละเอียดด้านล่างนี้
 

          ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท)  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้าอบรมติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่ โรงแรมที่จัดอบรม (กรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นโครงการอบรมสัมมนาของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

คลิกที่นี่

(แก้ไขปรับปรุง ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐)

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand