..

ที่ มติ ก.อบต. วันที่เพิ่มข่าว
..
  มติ ก.ท.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

ตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ ได้มีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒...

29 ก.ค. 54
..
  มติ ก.ท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

พนักงานเทศบาลสามารถดาวน์โหลดรายงานบันทึกการประชุม คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ ก.ท. ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ - ๖ ได้ที่นี่

27 มิ.ย. 54
..
  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เฮ รับเงินเพิ่มร้อยละ ๕ ย้อนหลัง ๑ เม.ย.๕๔

ก.อบต.ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ปรับเงินเพิ่มร้อยละ ๕ สำหรับลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับไปก่อนหน้านี้ โดยมีผลย้อนหลังไป...

23 มิ.ย. 54
..
  มติการประชุมก.อบต.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

ก.อบต.ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีหลายเรื่องเข้าสู่การพิจารณา รายละเอียดคลิก

29 มิ.ย. 54
..
  มติ ก.อบต.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

ก.อบต.ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว

30 พ.ค. 54
..
  รายงานบันทึกการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

ดาวน์โหลดรายงานบันทึกการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

18 พ.ค. 54
..
  อ่านมติ ก.ท.เกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือน 5 %

อ่านหลักการและเหตุผลในการปรับอัตราเงินเดือน 5% ตามมติ ก.ท.เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 54 ซึ่งให้ถือบัญชีแนบท้าย พรฏ.ของข้าราชการพลเรือน แทน บัญชีที่เคยมีการเผยแพร่อยู่แต่เดิมแทน ทั้งนี้ หลักการของ เทศบาล ...

04 พ.ค. 54
..
  เพิ่มเงิน 5 % หัวหน้าส่วนแห้วเหมือนเดิม (ดาวน์โหลดบัญชีแนบท้ายกฤษฎีกาได้แล้ว)

เฝ้ารอมาตลอดหลายเดือน มติ ก.กลาง ล่าสุด ให้ท้องถิ่นใช้หลักการเดียวกันกับ ก.พ. คือ ให้ใช้มติ ครม.ปรับเงินเดือน ร้อยละ ๕ และสุดท้าย เงินประจำแหน่งหน.ก็แห้วเหมือนเดิม

03 พ.ค. 54
..
  ก.กลางอนุมัติเงินเพิ่มร้อยละ ๕ หัวหน้าส่วนราชการยังแห้วตามระเบียบ

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ก.อบต. / ก.ท. / ก.จ. มีมติเห็นชอบให้ปรับฐานเงินเดือนให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๕ ตามมติ ครม. แล้ว

24 มี.ค. 54
..
  มติ ก.อบต.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้รับรองผลการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว

25 มี.ค. 54
..
  รายงานบันทึกการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ท่านที่่ติดตามผลการประชุม ก.อบต.อย่างเป็นทางการ เชิญดาวน์โหลดรายงานบันทึกการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ได้แล้วที่นี่

06 มี.ค. 54
..
  รายงานบันทึกการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓

การประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ ซึ่งประชุมเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและมีการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหลายแห่ง รายละเอียดคลิก

15 ก.พ. 54
..
  ก.กลางเตรียมพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนพิเศษหัวหน้าส่วนราชการ

จันทร์ที่ ๓๑ ม.ค.นี้ ก.กลาง เตรียมพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนพิเศษ (เงินประจำตำแหน่ง) หัวหน้าส่วนราชการ และเรื่องอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง รายละเอียดคลิกที่นี่

31 ม.ค. 54
..
  มติ ก.อบต.ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ก.อบต.ได้มีการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ โดยมีนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน มีมติหลายเรื่อง รายละเอียดเข้าดูได้ที่นี่

05 พ.ย. 53
..
  มติ ก.อบต.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๒๑๕ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ รัฐสภา นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต....

02 ต.ค. 53
..
  มติ ก.อบต.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ก.อบต.ได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ รายละเอียดคลิกดูได้

01 ธ.ค. 53
..
  มติ ก.ท.ครั้งที่ 1-5 ประจำปี 2553

ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ ก.ท. ได้ประชุมเช่นเดียวกันกับ ก.อบต. รวม 5 ครั้ง ดาวน์โหลดมติได้แล้วที่นี่

15 ส.ค. 53
..
  มติ ก.อบต.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

ในการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 53 (เดือนพฤษภาคม งดการประชุม) ได้มีมติรับทราบการรายงานของ อนุฯฝ่ายโครงสร้าง กรณีที่พิจารณายกเลิกขนาดอบต.(ใหญ่-กลาง-เล็ก) รายละเอียดคลิก

23 ก.ค. 53
..
  สรุปมติ ก.อบต.ปี ๒๕๕๒

มติ ก.อบต.ครั้งที่ ๕ - ๖/๒๕๕๓ กำลังประสานขอเอกสารจากผู้ที่เกี่ยวข้อง วันนี้จึงนำสรุปมติ ก.อบต.ปี ๒๕๕๒ ทั้งหมดมาให้รับทราบอีกครั้ง

12 ก.ค. 53
..
  มติ ก.อบต.ครังที่ ๕/๒๕๕๓

ก.อบต.ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕ และครั้ง ๖ ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โดยมีเรื่องที่สำคัญหลายเรื่อง และยังไม่มีข้อสรุป....

02 ก.ค. 53

..
มีจำนวนทั้งหมด 44 เรื่อง
  หน้าที่ : ย้อนหลัง | 1 | 2 3 | ถัดไป



อ่านบทความย้อนหลัง

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand