ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..

หลักเกณฑ์โบนัสปี 2558

กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูก...

27 มี.ค. 58
..

ระเบียบฯเงินเดือนและค่าตอบแทนฝ่ายการเมืองฉบับที่ ๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา...

19 ม.ค. 58
..

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เผยแพร่ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... ฉบับล่าสุด อยู่ระหว่างการตรวจทานของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของก...

07 ธ.ค. 57
..

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าห...

มหาดไทยออกระเบียบการฝึกอบรมของอปท.ใหม่ เหมาจ่ายค่าที่พักไม่ได้ แต่สามารถจ้างเอกชนจัดอบรมได้ รายละเอียดคลิก

31 ต.ค. 57
..

Mr.

1

03 ม.ค. 51
..

Mr.

1

02 ม.ค. 51
..

Mr.

1

01 ม.ค. 51
..

คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหาร...

คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

06 มี.ค. 57
..

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อ...

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗

06 มี.ค. 57
..

พรฎ.กองทุนค่ารักษาพยาบาลฯประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

ภายหลังคนท้องถิ่นทดลองใช้ระบบเบิกจ่ายตรง มาตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.ที่ผ่านมา บัดนี้ พรฎ.จัดตั้งกองทุนฯ ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดคลิก

15 พ.ย. 56
..

Mr.

1

03 ม.ค. 51
..

Mr.

1

02 ม.ค. 51
..

Mr.

1

01 ม.ค. 51
..

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของอปท.พ.ศ. ๒๕๕๕

กระทรวงมหาดไทย กำหนดระเบียบ ให้เบี้ยประชุม และค่าพาหนะแก่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2556 เป...

08 ม.ค. 56
..

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒)

ก.จ. / ก.ท. / ก.อบต. ประกาศใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒) โดยยกเลิกบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และใช้บัญชีใหม่แนบท้ายประกาศ(ฉบับที่ ๒) และเปลี่ยน...

16 ส.ค. 54
..

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้...

ปปช.ประกาศใช้ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก...

01 ม.ค. 51
..

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ท่านใดมีลูก อายุ ๗ ขวบบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องพาไปทำบัตรประจำตัวประชาชน ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...

01 ม.ค. 51
..

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงโปรดเกล้าตรา พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขวิธีการจัดการเลือกต...

01 ก.ค. 54
..

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธาน...

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถ...

01 ก.ค. 54
..

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระสำคัญ ห้ามมิให้ยกเลิกตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ๋บ้าน

08 เม.ย. 54

..
มีจำนวนทั้งหมด 60 เรื่อง
  หน้าที่ : ย้อนหลัง | 1 | 2 3 | ถัดไปอ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลังข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand