ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..

ร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับ สปท.

สปท.ได้ผ่านความเห็นชอบร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.ที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นเสนอ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม...

10 พ.ค. 59
..

Mr.

1

03 ม.ค. 51
..

Mr.

1

02 ม.ค. 51
..

Mr.

1

01 ม.ค. 51
..

ปลัดฯมหาดไทย ยกเว้นให้อปท.ซื้อ-จ้าง 500,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธี ตกลงราคาได้

13 ต.ค. 58
..

มหาดไทยแก้ไขระเบียบพัสดุเพื่อให้อปท.ตกลงจ้าง-ซื้อได้ตามมติครม.ไม่เกิน 500,000 บาท

ดาวน์โหลด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้แล้ว แก้ไขเพียงมาตราเดียว เพื่อให้ปลัดกระท...

03 ม.ค. 51
..

ระเบียบการรับเงินฯมหาดไทยฉบับที่ 3 มีผล 26 ก.ย. 2558

กระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบการรับเงินฯ ของอปท.ฉบับที่ 3 มีผล 26 กันยายน 2558 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

05 ต.ค. 58
..

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ ฉบับเสนอให้ สปช.ลงมติ ได้ที่นี่

22 ส.ค. 58
..

หลักเกณฑ์โบนัสปี 2558

กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูก...

27 มี.ค. 58
..

ระเบียบฯเงินเดือนและค่าตอบแทนฝ่ายการเมืองฉบับที่ ๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา...

19 ม.ค. 58
..

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เผยแพร่ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... ฉบับล่าสุด อยู่ระหว่างการตรวจทานของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของก...

07 ธ.ค. 57
..

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าห...

มหาดไทยออกระเบียบการฝึกอบรมของอปท.ใหม่ เหมาจ่ายค่าที่พักไม่ได้ แต่สามารถจ้างเอกชนจัดอบรมได้ รายละเอียดคลิก

31 ต.ค. 57
..

Mr.

1

03 ม.ค. 51
..

Mr.

1

02 ม.ค. 51
..

Mr.

1

01 ม.ค. 51
..

คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหาร...

คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

06 มี.ค. 57
..

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อ...

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗

06 มี.ค. 57
..

พรฎ.กองทุนค่ารักษาพยาบาลฯประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

ภายหลังคนท้องถิ่นทดลองใช้ระบบเบิกจ่ายตรง มาตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.ที่ผ่านมา บัดนี้ พรฎ.จัดตั้งกองทุนฯ ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดคลิก

15 พ.ย. 56
..

Mr.

1

03 ม.ค. 51
..

Mr.

1

02 ม.ค. 51

..
มีจำนวนทั้งหมด 48 เรื่อง
  หน้าที่ : 1 2 | 3 | ถัดไปอ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลังข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand