ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ ฉบับเสนอให้ สปช.ลงมติ ได้ที่นี่

22 ส.ค. 58
..

หลักเกณฑ์โบนัสปี 2558

กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูก...

27 มี.ค. 58
..

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ...

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ วันที่ 24 มีนาคม 2558

27 มี.ค. 58
..

ระเบียบฯเงินเดือนและค่าตอบแทนฝ่ายการเมืองฉบับที่ ๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา...

19 ม.ค. 58
..

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เผยแพร่ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... ฉบับล่าสุด อยู่ระหว่างการตรวจทานของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของก...

07 ธ.ค. 57
..

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าห...

มหาดไทยออกระเบียบการฝึกอบรมของอปท.ใหม่ เหมาจ่ายค่าที่พักไม่ได้ แต่สามารถจ้างเอกชนจัดอบรมได้ รายละเอียดคลิก

31 ต.ค. 57
..

Mr.

1

03 ม.ค. 51
..

Mr.

1

02 ม.ค. 51
..

Mr.

1

01 ม.ค. 51
..

บัญชี 3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)

27 มี.ค. 57
..

คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหาร...

คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

06 มี.ค. 57
..

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อ...

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗

06 มี.ค. 57
..

พรฎ.กองทุนค่ารักษาพยาบาลฯประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

ภายหลังคนท้องถิ่นทดลองใช้ระบบเบิกจ่ายตรง มาตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.ที่ผ่านมา บัดนี้ พรฎ.จัดตั้งกองทุนฯ ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดคลิก

15 พ.ย. 56
..

Mr.

1

03 ม.ค. 51
..

Mr.

1

02 ม.ค. 51
..

Mr.

1

01 ม.ค. 51
..

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของอปท.พ.ศ. ๒๕๕๕

กระทรวงมหาดไทย กำหนดระเบียบ ให้เบี้ยประชุม และค่าพาหนะแก่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2556 เป...

08 ม.ค. 56
..

ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

ดาวน์โหลดร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ... ฉบับประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 10,000 รายชื่อ (มาตรา 163) โดยสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท...

28 ส.ค. 55
..

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒)

ก.จ. / ก.ท. / ก.อบต. ประกาศใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒) โดยยกเลิกบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และใช้บัญชีใหม่แนบท้ายประกาศ(ฉบับที่ ๒) และเปลี่ยน...

16 ส.ค. 54
..

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้...

ปปช.ประกาศใช้ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก...

01 ม.ค. 51

..
มีจำนวนทั้งหมด 44 เรื่อง
  หน้าที่ : 1 2 | 3 | ถัดไปอ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลังข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand