ข่าวประชาสัมพันธ์ :  “๒ ทศวรรษการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  30 ต.ค. 61     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  953  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 


          ตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้รัฐกระจายภารกิจ งบประมาณ และบุคลากรสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีที่รัฐได้กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายดังกล่าวครบ ๒๐ ปี จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ทบทวนปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ควรจะเป็น เพื่อจักได้นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ประกอบกับรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศของหน่วยงานของรัฐรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย อีกทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐบาลได้กำหนดแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพึงร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่พรรคการเมืองต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวนโยบายของพรรคและกำหนดเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลหากได้รับการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ข้างต้นและระดมความคิดเห็นจากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจำ ตั้งแต่ระดับล่างสุดจนถึงสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “๒ ทศวรรษการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” ขึ้น ในระหว่างวันที่  ๖ – ๑๐ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ   อำเภอเมืองฯ  จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านพร้อมด้วย รองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่ง ทุกระดับ  ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้างที่ท่านเห็นสมควรให้เข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว 

         ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการสามารถส่งแบบตอบรับไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: getu2553 หรือแสกนคิวอาร์โค๊ดด้านล่างนี้ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (ท่านที่ชำระเงินภายในกำหนดจะได้รับเสื้อโปโลจำนวน ๑ ตัวฟรี) โดยมีรายละเอียดด้านล่างนี้

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่างนี้

 

๑)หนังสือเชิญเข้าอบรมและประชุมสัมมนา   คลิกที่นี่ 

๒)เอกสารโครงการ  คลิกที่่นี่ 

๓)กำหนดการ  คลิกที่นี่  

๔)แบบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมฯ  คลิกที่นี่ 

๕)แบบแจ้งการโอนเงินเข้ารับการฝึกอบรมฯ  คลิกที่นี่  

๖)แบบสำรองห้องพัก ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  คลิกที่นี่  

 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand