ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ขอเชิญอบรมเพิ่มพูนความรู้ช่วงแห่เทียนพรรษา ณ อุบลราชธานี
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  09 มิ.ย. 61     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  361  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง

“การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ป.ป.ช. / สตง. /

การเลือกตั้งท้องถิ่น กฎหมายบุคคลท้องถิ่น ทำอย่างไรจึงอยู่รอดและปลอดภัยจากวินัย แพ่ง และอาญา”

 

 

ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ป.ป.ช. / สตง. / การเลือกตั้งท้องถิ่น กฎหมายบุคคลท้องถิ่น ทำอย่างไรจึงอยู่รอดและปลอดภัยจากวินัย แพ่ง และอาญา” ขึ้นในระหว่างวันที่  ๒๖ – ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รวมทั้งกฎหมาย ป.ป.ช. กฎหมาย สตง. กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น และกฎหมายบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำหรับนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลต่อไป

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วยรองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ผู้บริหารเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการตามโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: getu2553  ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีชำระเงินไม่ทันตามกำหนด สามารถนำเงินสดไปชำระหน้างานได้) โดยมีรายละเอียดด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่  คุณเอก  ฝ่ายขายโรงแรมกิจตรงวิลล์ฯ โทร. ๐๘๕-๔๑๑๘๔๕๙ ในอัตราพิเศษ (ทั้งนี้ ขอให้สำรองห้องพักล่วงหน้าโดยเร็วเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาววันเข้าพรรษา เทศกาลงานแห่เทียนพรรษาประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี อาจมีที่พักไม่เพียงพอ) โดยดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ/เอกสารโครงการ/กำหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจ้งการโอนเงิน

คลิกที่นี่ 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand