ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ปิดเทอมนี้ พบกันที่พัทยา สัมมนาทิศทางการปฏิรูปอปท.และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  12 ก.พ. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1797  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

         ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนา เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อปท.)” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์ พาเลช พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อต้องการให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างถูกต้องตรงกัน และเตรียมการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือใช้เช่นเดียวกันกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นๆของรัฐ

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วย รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กองคลัง ผู้อำนวยการสำนัก/กองช่าง ผู้อำนวยการกองนิติการ  หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายนิติการ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ นักวิชาการพัสดุ รวมทั้งหัวหน้างาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จัดอบรมและสัมมนา หรือเห็นสมควร เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ที่ ID: @getu2553 ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4  (กรณีโอนเงินไม่ทันภายในกำหนดสามารถนำเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” ไปชำระหน้างานได้) โดยมีรายละเอียดดาวน์โหลดด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท)  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่ โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์ พาเลช ได้โดยตรง โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-332712 17 หรือติดต่อฝ่ายขาย (คุณวัชรพงศ์) โทรศัพท์ 06๑-6269298 (กรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นโครงการอบรมสัมมนาของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ) ห้องพักรูปแบบซุพีเรีย สำหรับพักเดี่ยวชิดเตียง/ เตียงคู่ ห้องละ ๑,๐๐๐ บาท

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ/เอกสารโครงการ/กำหนดการ/แบบตอบรับ/แบบโอนเงิน

 

 คลิกที่นี่

 

 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand