ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
--------------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ ภายหลังจากที่ได้มีการเลือกผู้แทน ๓ ฝ่ายครบถ้วนแล้ว โดยได้มีการเลือกผู้แทนปลัดอบต.ไปเมื่อเดือนกันยายน และเลือกผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิไปเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
          ๑)ผลการสอบแข่งขันภาค ก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
               -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ภาค ก. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑ ผลปรากฎว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขัน จำนวน ๕๑๔,๑๙๗ คน สอบผ่านจำนวน ๑๑๗,๒๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๕ แยกเป็น ระดับ ๑ ผู้เข้าสอบ ๔๓,๔๘๙ คน สอบผ่าน ๑๑,๒๐๒ คน, ระดับ ๒ ผู้เข้าสอบ ๑๑๓,๐๓๑ คน สอบผ่าน ๓๘,๒๗๒ คน, และระดับ ๓ ผู้เข้าสอบจำนวน ๒๕๑,๑๙๓ คน สอบผ่าน ๖๗,๗๒๗ คน
          สำหรับบัญชีผู้สอบได้ กรมส่งเสริมฯจะขึ้นบัญชีไว้ ๓ ปี
          ๒)การแต่งตั้ง ผู้แทน ก.อบต.ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
               -ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง นายพัสกร ใยน้อย และนายเชื้อ ฮั่นจินดา เป็นผู้แทน ก.อบต. ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
          ๓)การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ
               -ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีตำแหน่งที่กำหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างหรือควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยสายงานสถาปัตยกรรม สายงาน วิศวกรรมโยธา สายงานนายช่างโยธา สายงานช่างโยธา สายงานวิศวกรรมสุขาภิบาล สายงานนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล และสายงานนักบริหารงานช่าง ทั้งนี้ การกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ซึ่งเป็นองค์กรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีขนาดแตกต่างกันด้วย โดยมาตรฐานดังกล่าวให้จัดทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด ให้ใช้กับข้าราชการพลเรือน ทั้งนี้ การจัดทำดังกล่าวเป็นไปตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
          ๔)การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ ก.อบต.จังหวัดราชบุรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
               -ที่ประชุมได้พิจารณาข้อหารือของ ก.อบต.จังหวัดชัยนาท และ ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม กรณีการขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยที่ประชุมมีมติให้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
          ๕)โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนตำบล
               -ก.อบต.จำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ,เชียงราย,เพชรบูรณ์,ลำปาง,อุบลราชธานี และเพชรบุรี ได้รายงานขอความเห็นชอบ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียรณอายุก่อนกำหนด ซึ่งเป็นข้าราชการถ่ายโอนที่รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุน โดย ก.อบต.จังหวัดได้พิจารณาแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ให้เกษียณอายุก่อนกำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๘ ราย โดยแยกเป็น ข้าราชการครูถ่ายโอน จำนวน ๑ ราย และข้าราชการถ่ายโอนอื่น จำนวน ๗ ราย โดยที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอว่า องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๘ แห่ง ที่ ก.อบต.จังหวัดได้รายงานขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.นั้น ไม่สามารถจัดให้มีโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามหลักเกณฑ์ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะจัดให้มีโครงการได้ต้องมีกลุ่มเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนข้าราชการทั้งหมด
          ๖)หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของอปท.
               -จากที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบให้แจ้ง อปท. ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญ และการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอนุโลม โดยให้เทียบคำนิยามตามระเบียบดังกล่าว คือ "ข้าราชการ ลูกจ้าง" ผู้มีสิทธิขอรับเงินทำขวัญ ให้หมายถึง ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของอปท., "หัวหน้าส่วนราชการ" มีหน้าที่รับและตรวจสอบคำขอแล้วส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลาง ให้หมายถึง นายก อปท., "กรมบัญชีกลาง" มีหน้าที่รับเรื่องและตรวจสอบสิทธิแล้วเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ให้หมายถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และ "อธิบดีกรมบัญชีกลาง" ซึ่งมีหน้าที่ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินทำขวัญ ให้หมายถึง นายกอปท.โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด
               -ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้แจ้ง อปท.กรณีที่ข้าราชการอปท.ขอรับเงินทำขวัญ ให้ส่งเรื่องให้ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบสิทธิก่อน ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ประสานกรมบัญชีกลางเพื่อขอความเห็นในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
          นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง ได้แก่
          ๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ซึ่งประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล (อ.ก.อบต.โครงสร้าง) ,(๒) คณะอนุกรรมการวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล (อ.ก.อบต.วินัย) , (๓) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของพนักงานส่วนตำบล (อ.ก.อบต.กฎหมาย) และ (๔) คณะอนุกรรมการด้านเทียบระยะเวลาดำรงตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล (อ.ก.อบต.ด้านเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง)
          ๒) การจัดสรรอัตราทดแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้กับ อปท.ที่มีสถานีอนามัยถ่ายโอน
          ๓) ความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ไม่เป็นธรรม และ
          ๔) การแต่งตั้งผู้แทน ก.อบต. ในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
          สำหรับรายละเอียดจะได้นำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขอขอบคุณ นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัดอบต.อ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะ ผู้แทนปลัดอบต.ใน ก.อบต. ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในครั้งนี้ สำหรับเอกสารประกอบการประชุม ทีมงานกลุ่มเพื่อนฯ จะจัดส่งให้ สมาชิกกลุ่มเพื่อนฯทางอีเมล์ (สำหรับผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว) ส่วนท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก และต้องการรับเอกสารฉบับเต็มของการประชุม ก.อบต.ในครั้งนี้ สามารถสมัครสมาชิกได้ โดยเข้าไปกรอกรายละเอียดที่นี่ครับ.

 

ทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
admin@thailocalgov.com

  ดูมติ ก.อบต.ย้อนหลังคลิกที่นี่   


web-design-factory.net