ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..

ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจาก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

23 ส.ค. 59
..

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

ดาวน์โหลดร่างพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่...

22 ส.ค. 59
..

ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙

มหาดไทยออกระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

18 ส.ค. 59
..

ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบค่าเช้าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

18 ส.ค. 59
..

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

ส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ. มอบคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ให้อปท.ทั่วประเทศ ถือเป็นคู่มือในการสอบสวนทางวิ...

21 มิ.ย. 59
..

ร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับ สปท.

สปท.ได้ผ่านความเห็นชอบร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.ที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นเสนอ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม...

10 พ.ค. 59
..

Mr.

1

03 ม.ค. 51
..

Mr.

1

02 ม.ค. 51
..

Mr.

1

01 ม.ค. 51
..

ปลัดฯมหาดไทย ยกเว้นให้อปท.ซื้อ-จ้าง 500,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธี ตกลงราคาได้

13 ต.ค. 58
..

มหาดไทยแก้ไขระเบียบพัสดุเพื่อให้อปท.ตกลงจ้าง-ซื้อได้ตามมติครม.ไม่เกิน 500,000 บาท

ดาวน์โหลด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้แล้ว แก้ไขเพียงมาตราเดียว เพื่อให้ปลัดกระท...

03 ม.ค. 51
..

ระเบียบการรับเงินฯมหาดไทยฉบับที่ 3 มีผล 26 ก.ย. 2558

กระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบการรับเงินฯ ของอปท.ฉบับที่ 3 มีผล 26 กันยายน 2558 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

05 ต.ค. 58
..

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ ฉบับเสนอให้ สปช.ลงมติ ได้ที่นี่

22 ส.ค. 58
..

หลักเกณฑ์โบนัสปี 2558

กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูก...

27 มี.ค. 58
..

ระเบียบฯเงินเดือนและค่าตอบแทนฝ่ายการเมืองฉบับที่ ๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา...

19 ม.ค. 58
..

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เผยแพร่ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... ฉบับล่าสุด อยู่ระหว่างการตรวจทานของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของก...

07 ธ.ค. 57
..

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าห...

มหาดไทยออกระเบียบการฝึกอบรมของอปท.ใหม่ เหมาจ่ายค่าที่พักไม่ได้ แต่สามารถจ้างเอกชนจัดอบรมได้ รายละเอียดคลิก

31 ต.ค. 57
..

Mr.

1

03 ม.ค. 51
..

Mr.

1

02 ม.ค. 51
..

Mr.

1

01 ม.ค. 51

..
มีจำนวนทั้งหมด 53 เรื่อง
  หน้าที่ : 1 2 | 3 | ถัดไป



อ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลัง



ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand