รายละเอียดซีดีการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
ปรับปรุงใหม่ถึงเดือนกรกฏาคม ปี ๒๕๕๒

 

พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
1.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
2.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
3.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
4.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
5.พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
6.พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
7.พ.ร.ฎ.ให้ใช้พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกับการเลือกตั้งอปท. พ.ศ. 2546
8.พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
9.พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
10.พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
11.พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546
12.พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2542
13.พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543
14.พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
15.ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่.....) พ.ศ. ..........

ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546
2.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
3.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
4.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘
5.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ / แก้ไขคำผิด
6.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
7.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนและสอบสวนก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง พ.ศ. 2546
8.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนและสอบสวนก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
9.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
10.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง การส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ไปยังสถานที่นับคะแนนในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2547
11.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง การส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ไปยังสถานที่นับคะแนนในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
12.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการกำหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
13.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้งขององค์การเอกชน พ.ศ. 2542
14.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้งขององค์กรเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
15.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546
16.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยแนวทางการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
17.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗
18.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการแบ่งเขตเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
19.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗
20.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗
21.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
22.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗
23.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง พ.ศ. 2541
24.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
25.ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. 2542

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๕/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการรับคำร้อง และวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๖
2.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๕๔/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเภทที่มีลักษณะตามความในมาตรา ๑๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖
3.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๕/๒๕๔๗ เรื่อง ให้นายอำเภอปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗
4.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๙๕/๒๕๔๖ เรื่อง มอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามนัยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชการบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖
5.คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๒๓๙/๒๕๔๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเมืองพัทยา ปลัดเทศบาล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่กรณี ฟ้องคดีต่อศาล เพื่อเรียกค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้งแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๔๙

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546
2.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
3.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
4.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ / แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
5.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๙
6.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีพิจารณาคำค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546
7.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546
8.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
9.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
10.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
11.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
12.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
13.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗
14.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘
15.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
16.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. ๒๕๕๐
17.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
18.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐
19.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550
20.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และการแต่งตั้งพนักงานการเลือกตั้งอาวุโส พ.ศ. 2549
21.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการขอให้รับรอง การรับรองและการเพิกถอนการรับรององค์การเอกชนที่ช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๒
22.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเงินและการบัญชีขององค์การเอกชนที่ได้รับอนุมัติโครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๒
23.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเงินและการบัญชีขององค์การเอกชนที่ได้รับอนุมัติโครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
24.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๒
25.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
26.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗
27.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๔
28.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗
29.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๒
30.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
31.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะของอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด อดีตกรรมการหรืออนุกรรมการ อดีตพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและบุคคลผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง พ.ศ. 2549
32.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าที่พักของบุคคลผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๖
33.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการตรวจของผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๔
34.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๒
35.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการประกันสุขภาพของประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๒
36.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๗
37.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
38.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๒
39.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
40.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
41.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในหมู่บ้านที่ไม่มีประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖
2.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ใด พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๖
3.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ใด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖
4.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๖
5.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการจับสลากกรณีผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๖
6.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง สถาบันที่ห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ใด ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๖
7.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ใด ในระหว่างที่มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙
8.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๑
9.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๒
10.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๒
11.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
12.ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
13.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ห้ามโฆษณาหาเสียง และห้าม ขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันลงคะแนนเลือกตั้งและห้ามสอบถามผู้ลงคะแนนเลือกตั้งในบริเวณหน่วยเลือกตั้งว่าลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด  ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

หนังสือสั่งการ กกต.เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
-หนังสือกกต.จว.-แจ้งให้เตรียมการเลือกตั้งฯ
-การรับสมัครกกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ตัวอย่างใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกกต.ท้องถิ่น
-กกต.จว.-แต่งตั้งกกต.และผอ.การเลือกตั้งฯ
-กรอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
-ตัวอย่างตารางควบคุมระยะเวลาการเลือกตั้ง
-กกต.-แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ
-หนังสือสำนักงานกกต.ลว.9ก.ค.47เรื่องการปชส.ให้ผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง
-หนังสือคณะกรรมการกฤษฎีกาลว.27ก.ค.47-ตอบข้อหารือกรณีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง
-หนังสือกรมส่งเสริมฯลว.17มิ.ย.47เรื่องการเลือกตั้งอปท.
-หนังสือกกต.ซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ2
-โทรสาร-แนวทางเกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้ง
-กกต.-หารือค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งต้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งหลายตำแหน่ง
-กกต.-แจ้งแนวทางปฏิบัติในการนับคะแนนเลือกตั้งฯ
-กกต.-แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ถ.-ผ.ถ.9)
-กกต.จว.-แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือกกต.จังหวัดในการควบคุมและดำเนินการเลือกตั้งฯ
-กกต.จว.-แต่งตั้งนายทะเบียนอำเภอ
-กกต.จว.-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเลือกตั้งฯ-การรายงานความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง
-กกต.จว.-แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งฯ
-กกต.จว.-แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
-กกต.จว.-เขตเลือกตั้งส.อบต.และการกำหนดหมายเลขประจำหน่วยเลือกตั้ง
-กกต.จว.-การแต่งตั้งอาสาสมัครและผู้ประสานงานอาสาสมัครตรวจสอบการเลือกตั้งฯ
-กกต.จว.-การจัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
-กกต.-ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
-กกต.-การสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งส.อบต.ฯ
-กกต.-การติดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯไว้หน้าคูหาเลือกตั้ง
-กกต.-การใช้กุญแจและสายรัดสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น
-การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ( ที่ ลต ๐๓๐๑ -ว ๑๓๒๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙)
-แนวทางปฏิบัติในการแจ้งยอดจำนวนบัตรเลือกตั้งที่จะสั่งซื้อเพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
-รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งบัตรเลือกตั้งซ่อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-การแก้ไขกรอบรายการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบตามระเบียบ
-การจัดบริเวณที่เลือกตั้ง ( ที่ ลต ๐๓๐๑-ว ๓๖๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
-การใช้อุปกรณ์ทำเครื่องหมายกากบาทลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง และการใช้ปลอกแขนเพื่อแสดงตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
-การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

แบบฟอร์มใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
-บัญชีแบบฟอร์มที่ใช้ในการเลือกตั้ง
- ส.ถ./ผ.ถ. ๑ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต./ผู้บริหารท้องถิ่น
-ส.ถ./ผ.ถ. ๒ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ (ให้มีการเลือกตั้งใหม่)
-ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๑ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง (ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือกรณีคัดค้านการเลือกตั้ง)
-ส.ถ./ผ.ถ. ๓ ประกาศกกต.จังหวัดให้มีการเลือกตั้ง
-ส.ถ./ผ.ถ. ๔ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.อบต./ผู้บริหารท้องถิ่น)
-ส.ถ./ผ.ถ. ๕ ประกาศผอ.กกต.เรื่องเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งฯ
-ส.ถ./ผ.ถ. ๖ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง
-ส.ถ. /ผ.ถ. ๗ คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
-ส.ถ. /ผ.ถ. ๘ หนังสือส่งแจ้งการแต่งตั้งจพง.ผู้ดำเนินการเลือกตั้งฯ
-ส.ถ./ผ.ถ. ๙ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ
-ส.ถ./ผ.ถ. ๙/๑ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
-ส.ถ. /ผ.ถ. ๑๐ หนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
-ส.ถ. /ผ.ถ. ๑๑ แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
-ส.ถ. /ผ.ถ. ๑๒ สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง
-ส.ถ./ผ.ถ. ๑๓ แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง
-ส.ถ./ผ.ถ. ๑๔ ประกาศคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
-ส.ถ. /ผ.ถ. ๑๕ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ (ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง)
-ส.ถ.๑๖ รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ
-ผ.ถ. ๑๖ รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ
-ส.ถ.๑๖/๑ รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ
-ผ.ถ. ๑๖/๑ รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๑๗ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง (ส.อบต./ ผู้บริหารท้องถิ่น)
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๑๗/๑ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรือง ผลการเลือกตั้ง (ส.อบต./ ผู้บริหารท้องถิ่น) บางส่วน
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๑๗/๒ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรือง ผลการเลือกตั้ง (ส.อบต./ ผู้บริหารท้องถิ่น) เพิ่มเติม
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๑๘ หนังสือรับรองการได้รับการเลือกตั้ง
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๑๙ ทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๒๐ ประกาศผอ.กต.ท้องถิ่นเรื่องให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือใหม่
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๒๑ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ เรื่อง งดการนับคะแนนเลือกตั้งฯ
- ส.ถ./ผ.ถ. ๒๑/๑ ประกาศผอ.กต.ท้องถิ่นเรื่องให้มีการเลือกตั้งภายหลังการประกาศผลฯ
- ส.ถ./ ผ.ถ. ๒๒ ประกาศผอ.กกต.เรื่องประกาศกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
- ส.ถ./ ผ.ถ. ๒๓ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ เรื่อง งดการลงคะแนนเลือกตั้งฯ
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๒๔ บัญชีรายการบรรจุถุงวัสดุใสที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้ง
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๒๕ ใบสมัครรับเลือกตั้ง
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๒๖ ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๒๗ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๒๘ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
-ส.ถ. / ผ.ถ. ๒๙ ประกาศกกต.เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๓๐ ประกาศกกต.จังหวัดเรื่องรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๓๑ หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
-ส.ถ. / ผ.ถ. ๓๒ บัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิตามกม.ว่าด้วยการเลือกตั้งฯ
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๓๓ ประกาศคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๓๔ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เรื่อง รายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๓๕ บัญชีแสดงผลการจับสลาก
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๓๖ ป้ายสำหรับปิดซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.อบต. / ผู้บริหารท้องถิ่น)
-ส.ถ. / ผ.ถ. ๓๗ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เรื่อง กำหนดระยะเวลาเดินทางในการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง จากที่เลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนน (ส.อบต. / ผู้บริหารท้องถิ่น)
-ส.ถ./ ผ.ถ. ๓๘ คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งและ จนท.นับคะแนน
-ส.ถ. / ผ.ถ. ๓๙ สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งฯ
-น.1 บัญชีลงเวลาการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
-น.1/1แบบบัตรคิวส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
-น.2 แบบตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสาร
-น.3 แบบตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง
-น.4 แบบบันทึกการส่งมอบหีบบัตรและบัตรเลือกตั้ง
-น.5 แบบบันทึกการรับบัตรเลือกตั้งเพื่อไปนับเป็นคะแนนเลือกตั้ง
-น.6 ประมวลผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง
-บัญชีลงเวลาคณะกรรมการประจำศูนย์อำนวยการ,คณะกรรมการนับคะแนน
-บันทึกรับมอบสิ่งของส่งจาก อบต.
-บันทึกส่งมอบสิ่งของส่งคืน อบต.
-แบบตรวจคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.
-แบบรายงานการเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง
-แบบสรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนผู้บริหารท้องถิ่น
-ปกหน้า-ปกหลังส่งมอบบัตรเลือกตั้ง
-แบบ ส.ถ. / ผ.ถ. 30 ใหม่ (แบบส่งรายงานแสดงรายรับและรายจ่าย)
-แบบ ส.ถ. / ผ.ถ. 31 ใหม่ (แบบหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง)
-แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้ง
-วิธีการเขียนแผนการเลือกตั้ง
- แบบฟอร์มเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
-แบบ ส.ว.30 หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.ได้
-แบบ ส.ส.30 หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ได้
-แบบฟอร์ม ค.ถ. ๘ (รายงานการรับคำร้องคัดค้าน),ค.ถ. ๒๔ (บันทึกปากคำของผู้คัดค้าน/ผู้ถูกคัดค้าน/พยาน),ค.ถ. ๒๕ (รายงานการไต่สวน),ค.ถ. ๒๘ (รายงานสรุปสำนวนการไต่สวน) และ ค.ถ. ๓๑ (ความเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด)
-แบบรายงานสรุปสำนวนการสืบสวนสอบสวน

ตัวอย่างคำสั่ง และแบบฟอร์มที่ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
-คำสั่งกกต.ท้องถิ่นมอบหมายให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งฯ
-คำสั่งกกต.ท้องถิ่นเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาตราประทับ หรือเครื่องหมายที่ใช้ประทับบนบัตรเลือกตั้ง
-คำสั่งกกต.ท้องถิ่นเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งและเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง
-คำสั่งกกต.ท้องถิ่นเรื่องแต่งตั้งชุดป้องกันและปราบปรามการเลือกตั้ง
-คำสั่งกกต.ท้องถิ่นเรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการเก็บรักษาตราประทับบัตรเลือกตั้ง
-คำสั่งกกต.ท้องถิ่นเรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการช่วยเหลือกกต.และ ผอ.กกต.ประจำศูนย์
-คำสั่งกกต.ท้องถิ่นเรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการรับบัตรเลือกตั้งและเก็บรักษา
-คำสั่งผอ.กกต.ท้องถิ่นเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผอ.กกต.ประทับตราบัตรเลือกตั้ง
-คำสั่งผอ.กกต.ท้องถิ่นเรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง
-คำสั่งผอ.กกต.ท้องถิ่นเรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือฯในการจัดสถานที่วันอบรมฯเพิ่มเติม
-คำสั่งผอ.กกต.ท้องถิ่นเรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำศูนย์อำนวยการฯ
-คำสั่งผอ.กกต.ท้องถิ่นเรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการช่วยเหลือผอ.กกต.ในวันเลือกตั้งฯ
-คำสั่งผอ.กกต.ท้องถิ่นเรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการช่วยเหลือผอ.กกต.วันอบรมและมอบหีบบัตรเลือกตั้ง
-คำสั่งผอ.กกต.ท้องถิ่นเรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการช่วยเหลือผอ.กกต.วันอบรมและมอบหีบบัตรเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
-ตย.คำสั่งกกต.แต่งตั้งอนุกรรมการช่วยเหลือฯในวันรับสมัคร-และตรวจสอบคุณสมบัติฯ
-ตัวอย่างกำหนดการฝึกอบรมคณะกรรมการนับคะแนน(กนค.)
-ตัวอย่างผ.ถ.38 (คำสั่งผอ.กกต.ท้องถิ่น-แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่นับคะแนนนายกอบต.)
-ตัวอย่างแผ่นป้ายผ้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลือกตั้ง
-ตัวอย่างส.ถ. 38 (คำสั่งผอ.กกต.ท้องถิ่น-แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนส.อบต.)
-ตัวอย่างส.ถ.,ผ.ถ.7 (คำสั่งผอ.กกต.ท้องถิ่น-แต่งตั้งผอ.ปน.และกปน.)
-ตัวอย่างส.ถ.,ผ.ถ.7 (คำสั่งผอ.กกต.ท้องถิ่น-แต่งตั้งผอ.ปน.และกปน.-กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
-ต.ย.-ผ.ถ.-37 (กำหนดระยะเวลาเดินทางในการส่งหีบบัตรเลือกตั้งฯ)
-ต.ย.-ส.ถ.28 (รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง)
-ต.ย.-ส.ถ.,ผ.ถ.29 (ประกาศกกต.กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง)
-ต.ย.ส.ถ.,ผ.ถ. 32 (บัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิ)
-ตย.-ผ.ถ.1(ประกาศให้มีการเลือกตั้ง)
-ตย.-ผ.ถ.28 (รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง)
-ตย.ส.ถ.,ผ.ถ.26 (ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง).
-ตย.ส.ถ.,ผ.ถ.27 (รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง)
-ตย.ส.ถ.,ผ.ถ.๑ (ประกาศผอ.กกต.ให้มีการเลือกตั้ง)
-ตย.ส.ถ.๓๕ (บันทึกแสดงผลการจับสลาก)
-ตัวอย่างส.ถ.,ผ.ถ.24 (รายการบรรจุลงถุงวัสดุใส)
-ตัวอย่างส.ถ.,ผ.ถ. 33-34(ประกาศกปน.-จำนวนบัตรเลือกตั้ง ก่อน - หลัง การลงคะแนน)

ตัวอย่างแบบฟอร์มอื่น ๆ
-ตัวอย่างการเขียนแผนปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
-คู่มือประชาชนในการเลือกตั้งอบต.
-ต.ย.แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของอปท.ที่จะมีการเลือกตั้งฯ 
-ตย.การสรุปผลการบริหารและจัดการเลือกตั้ง
-ตย.ประกาศอบต.เรื่องกำหนดสถานที่ติดป้ายหาเสียง
-ตย.แบบรายงานผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นประจำวัน
-ตย.แผนการใช้จ่ายงบประมาณการเลือกตั้ง
-ตย.หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครนายกอบต.
-ตย.หนังสือส่งแจ้งไม่รับเลือกตั้ง
-ตย.หนังสือส่งแจ้งหมายเลขผู้สมัครนายกอบต.
-ตย.หนังสือส่งผู้กำกับสภอ.ขอความร่วมมือแจ้งผู้ประกอบการงดจำหน่ายสุรา
-ตย.หนังสือส่งพระสงฆ์-ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง
-ตัวอย่างข้อความโล่เกียรติคุณมอบกกต.ท้องถิ่นหลังเลือกตั้ง
-ตย.หนังสือหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-ตย.หนังสือหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต
-ตย.การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง
-ตย.การเขียนหมายเลขลงบนบัตรเลือกตั้ง
-ตย.การมอบบัตรเลือกตั้งระหว่างกรรมการรับบัตรกับกรรมการเก็บรักษาบัตร
-ตย.ทะเบียนคุมบัตรเลือกตั้ง
-ตย.โทรสาร(รายงานกกต.จังหวัด)
-ตย.บัญชีลงเวลาผู้สมัครนายกอบต.ประจำวัน
-ตย.บัญชีลงเวลาผู้สมัครสมาชิกอบต.ประจำวัน
-ตย.บันทึกการส่งมอบบัตรเลือกตั้ง
-ตย.บันทึกการส่งมอบบัตรเลือกตั้งระหว่างกรรมการเก็บรักษาฯกับประทับตรา
-ตย.แบบรายงานผลการรับสมัคร ส อบต. และ นายก อบต.
-ตย.แผนการใช้จ่ายงบประมาณการเลือกตั้ง(บอร์ด.)
-ตย.ส่งผู้กำกับสภอ.ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ
-ตย.หนังสือขอสนับสนุนบุคคลากรเป็นวิทยากรอบรม
-ตย.หนังสือรายงานกกต.จังหวัด-อำเภอเรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้ง
-ตย.หนังสือรายงานผลการจับสลากผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
-ตย.หนังสือรายงานผอ.กกต.จังหวัด-ขอส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
-ตย.หนังสือส่งกกต.จังหวัดขอความเห็นชอบร่างประกาศระยะส่งหีบและแต่งตั้งกนค.
-ตย.หนังสือส่งกกต.จังหวัดเรื่องรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ฯ
-ตย.หนังสือส่งกกต.เรื่องขออนุญาตลงนามในโล่เกียรติคุณ
-ตย.หนังสือส่งกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านขอความร่วมมือส่งผู้รายชื่อกปน.
-ตย.หนังสือส่งกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านเชิญร่วมหารือเตรียมการเลือกตั้ง
-ตย.หนังสือส่งขอสนับสนุนรถยนต์
-ตย.หนังสือส่งแจ้งผู้บังคับบัญชากกต.ท้องถิ่น
-ตย.หนังสือส่งแจ้งหมายเลขผู้สมัครส.อบต.
-ตย.หนังสือส่งนายอำเภอ-ขอช่วยปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
-ตย.หนังสือส่งผอ.รพ.-ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครขอใบรับรองแพทย์
-ตย.หนังสือส่งร้านค้าฯ-ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายสุรา
-ตย.หนังสือสรุปผลการเลือกตั้งส่งกกต.จังหวัด
-ตัวอย่างการประทับตราลงบนบัตรเลือกตั้ง
-ตัวอย่างโล่เกียรติคุณ
-ตัวอย่างโล่มอบแก่กกต.ท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเลือกตั้ง
-คู่มือการบริหารงานและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
-คู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-คู่มือการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาลเป็นตัวอย่าง)
-คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผอ.ปน.) และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
-คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (กนค.)
-คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
-คำเตือนการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-คู่มือคณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ปี ๒๕๔๘
-คู่มือการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ปี ๒๕๔๘
-คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ปี ๒๕๔๘
-คู่มือคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง (กนค.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ปี ๒๕๔๘

ตัวอย่างงานนำเสนอเพื่อใช้บรรยายแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ กปน. และ กนค. (powerpoint)
-ข้อห้ามสำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง (บัญญัติ 11 ประการ)
-ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
-การร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง
-การดำเนินการเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
-การดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง (กนค.)
-ตัวอย่างการจัดสถานที่และการนับคะแนนเลือกตั้ง

ตัวอย่างเอกสาร/ป้ายผ้า/แผ่นพับ/ข้อความ/แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง
-หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
-หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-ตัวอย่างข้อความแผ่นพับปชส.รับสมัคร
-ตัวอย่างป้ายผ้าประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกตั้ง
-ตัวอย่างป้ายผ้าเชิญชวนสมัครรับเลือกตั้ง
-ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
-ตัวอย่างข้อความแผ่นพับปชส.เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
-ตัวอย่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปสมัครรับเลือกตั้ง
-ตัวอย่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

-ตัวอย่างป้ายผ้าปชส.เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
-ตัวอย่างคัตเอาส์ปชส.เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
-ตัวอย่างข้อความคัตเอาส์ปชส.เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
-ตัวอย่างข้อความเพื่อจัดสปอร์ตโฆษณาปชส.เลือกตั้ง
-ตัวอย่างเอกสารปชส.สำหรับส่งสถานีวิทยุ-หนังสือพิมพ์
-ตัวอย่างแผ่นพับปชส.ชุดกกต.คืออะไร
-ตัวอย่างแผ่นพับปชส.ชุดกกต.จังหวัดคืออะไร
-ตัวอย่างแผ่นพับปชส.ชุดกกต.ท้องถิ่นคืออะไร
-ตัวอย่างแผ่นพับปชส.ชุดสรุปพ.ร.บ.การเลือกตั้ง

ตัวอย่างป้ายผ้าในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง
-ตัวอย่างป้ายผ้าแสดงที่นับคะแนนนายกอบต.
-ตัวอย่างป้ายผ้าแสดงสถานที่เลือกตั้ง
-ตัวอย่างป้ายแสดงผลการนับคะแนนนายกอบต.
-ตัวอย่างป้ายแสดงผลการนับคะแนนสมาชิกสภาอบต.

 


web-design-factory.net
(14-04-51)