คณะกรรมการเครือข่ายฯ
เครือข่ายฯเชียงใหม่
อำนาจและหน้าที่ของเครือข่ายฯ
กระดานข่าวเครือข่ายฯ
กิจกรรมเครือข่ายฯ.
สมุดเยี่ยมเครือข่ายฯ.
แจ้งเปลี่ยนต้นสังกัด
อนุกรรมการวินัยเชียงใหม่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งขรก.
มาตรฐานวินัยขรก.ท้องถิ่น
ข่าวเกี่ยวกับการอบรมวินัยฯ
ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
ข่าวจากกรมส่งเสริมฯ
ข่าวจากสำนักงานท้องถิ่นเชียงใหม่
แจ้งความประสงค์โอน(ย้าย)
 
สายตรงประธานเครือข่ายวินัยฯ
 
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สมาคมพนักงานส่วนตำบล
สมาคมพนักงานเทศบาล
สมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงาน ก.ถ.
สำนักงานคกก.กระจายอำนาจฯ
สถาบันพระปกเกล้า
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงาน กกต.กลาง
สำนักงานกกต.จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานปปช.
สำนักงานศาลปกครองสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รวมเว็บไซต์อปท.เชียงใหม่
 
เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่
คลื่นยามเฝ้าแผ่นดิน - คลื่นตีแผ่ความจริงสู่สังคม
สถานีโทรศัพท์ ASTV ฟรีทีวีผ่านอินเตอร์เน็ต นำความจริงสู่สังคม
 
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 
ราชกิจจานุเบกษา
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น เชียงใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง
 
     
     
 

 

การสมัครเข้าอบรมวินัยฯ 5 วัน / 7 วัน และ 15 วัน ประจำปีงบประมาณ 2554
       ส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ สำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์ส่งบุคลากร เข้าอบรมหลักสูตรวินัยฯ 5 วัน / 7 วัน และ 15 วัน ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยกำหนดไว้ จำนวน 3 ช่วง คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553,ช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 และช่วงเเดือนสิงหาคม 2554 โดยหลักสูตร 5 วัน ให้ส่งหนังสือโดยตรง ไปยังส่วนมาตรฐานวินัยฯ สำหรับหลักสูตร 7 วัน และ 15 วัน ให้แจ้งประสานรายชื่อได้ที่ผู้แทนเครือข่ายวินัยฯของแต่ละจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งก่อนส่งให้ส่วนมาตรฐานวินัยฯ
          
          สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายฯที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร 7 วัน และ 15 วัน ให้ท่านส่งแบบฟอร์มหรือส่งหนังสือแจ้งความประสงค์มาที่ คุณละเอียด ศรีล้อม รองประธานเครือข่ายฯ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เลขที่ 71 ถนนช้างเผือก ซอย 4 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2553 นี้ เพื่อเครือข่ายฯจะได้คัดเลือกรายชื่อส่งให้ส่วนมาตรฐานวินัยฯ ภายในต้นเดือนตุลาคม นี้

รายละเอียดคลิกที่นี่ / ข้อมูลคณะกรรมการเครือข่ายวินัยทั่วประเทศ /

ใบแจ้งความประสงค์เข้าอบรม 7 วัน / ใบแจ้งความประสงค์เข้าอบรม 15วัน

 


     
 

ยื่นหนังสือถึงนายกฯ
 
          เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย ได้เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อนำบัญชีรายชื่อ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นรวมกว่า ๕,๐๐๐ รายชื่อ เพื่อยื่นคำร้องขอให้รัฐบาลจัดตั้ง กองทุนค่ารักษาพยาบาลและกองทุนเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยมี ส.ส. นครศรีธรรมราช ประสานในการเข้าพบครั้งนี้
          ในการนี้ ประธานเครือข่ายวินัยฯ จังหวัดเชียงใหม่ (พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง) ที่ ๓ จากซ้ายมือ ในฐานะเลขาธิการสมาพันธ์ฯ เข้าร่วมยื่นหนังสือในครั้งนี้ด้วย


 

 

ขอเชิญอบรมหลักสูตร"พัฒนาและเพิ่มทักษะการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

          ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้องค์การบริหารส่วนตำบลไปถือใช้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไปนั้น

          สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย ได้รับการร้องขอจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก ขอให้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ดังนั้น จึงขอเชิญข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภท เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาและเพิ่มทักษะการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2553 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่, รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2553 และรุ่นสุดท้ายรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2553 ณ จังหวัดขอนแก่น สมัครวันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2553 นี้ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
   

 

 

 
 
Copy right 2008 By phiphat worasitthidamrong
สนับสนุนการจัดทำโดย...กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น


เริ่มต้น: 23 กรกฏาคม 2551
E-mail : phiphatw@hotmail.com