คิดนอกกรอบ โดย... ปลัดบ้านนอก :  ครม.เห็นชอบให้อปท.เก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  18 ส.ค. 59     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  2717  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ. ....

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

                   สธ. เสนอว่าเนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.2545 ได้มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน อีกทั้ง ยังไม่ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ทำให้ราชการส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเก็บค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยได้ โดยปัจจุบันเรียกเก็บได้เฉพาะค่าบริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเท่านั้น ทำให้ระบบการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมไม่มีประสิทธิภาพและไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของการจัดการมูลฝอย ถึงแม้อัตราค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะเรียกเก็บจากประชาชนในการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเป็นบริการสาธารณะซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นไม่ได้หวังผลในเชิงธุรกิจหรือความคุ้มทุน หากไม่พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณดำเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจำกัด นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยมีหลายแบบ ดังนั้น การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมควรเป็นอัตราที่สะท้อนค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง โดยคำนวณจากต้นทุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าลงทุน ค่าดำเนินการ ค่าซ่อมบำรุง เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของราชการส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบมูลฝอยที่เกิดขึ้นอันส่งผลให้มีการลดปริมาณและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางเพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยของราชการส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการสาธารณสุขได้มีมติให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียด้วยแล้ว จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อดำเนินการ

                   สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

                   1. กำหนดให้กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                   2. กำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัด                        สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. 2545

                   3. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะกำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 20 (4) ได้ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้

                   4. กำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ ซึ่งได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.2545 ซึ่งถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติที่ออกตามกฎกระทรวงนี้

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดร่างกฎหมายกระทรวง คลิกที่นี่  

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand