มติ กบต. :  รายละเอียดตัวชี้วัดกำหนดปลัดอบต.ระดับ 8
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  29 ก.ย. 54     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  5551  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 
 
ความเป็นมาเรื่องการพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต.
                            สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทยได้จัดโครงการอบรมและสัมมนา เรื่องการปรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 16–19 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ โดยมีปลัด อบต. ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมและที่ประชุมมีมติให้เสนอประเด็นในการแก้ไขประกาศกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ในประเด็นต่างๆ ซึ่งประเด็นหลัก คือขอแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารใน อบต. ให้สามารถเติบโตได้เท่าเทียมกันในทุก อบต. โดยใช้ปริมาณงานและวงเงิน 40 เปอร์เซ็นต์เป็นตัวกำหนด
                                สรุปผลหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างและอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล เรื่อง การพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 16 กันยายน 2554
                                ๑. ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการยกเลิกขนาด อบต. เพื่อนำเข้าพิจารณาใน อ.ก.อบต. โครงสร้าง และเสนอความเห็นต่อ ก.อบต. เพื่อพิจารณาต่อไป  
                                ๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมี นายเอนก  เกษมสุข เป็นประธานคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งปลัด อบต.
                                                ๓. อ.ก.อบต. โครงสร้าง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ได้รับทราบความคืบหน้าการกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีมติว่าให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่องค์กร พนักงาน และ ประชาชนจะได้รับมากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงการกำหนดตำแหน่งระดับตำแหน่งปลัด อบต. ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย ทั้งต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อพนักงาน และเสนอความคืบหน้าการกำหนดตัวชี้วัดในครั้งต่อไป
                                ข้อเท็จจริง
                                คณะทำงาน ฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ได้พิจารณาตัวชี้วัดเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต. ตามภารกิจความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น ๔ ตัวชี้วัดที่สำคัญคือ
ตัวชี้วัดพื้นฐาน
ตัวชี้วัดภารกิจ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัดพิเศษ
เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงศักยภาพและ
ผลกระทบหรือจำนวนผู้ได้รับประโยชน์
จาก อบต.
อบต.ใด มีภารกิจ และปฏิบัติตามภารกิจ ก็จะได้คะแนนที่มีผลทำให้ อบต. กำหนดตำแหน่งปลัด เป็นระดับที่สูงขึ้น
องค์กรที่มีศักยภาพและมีภารกิจตามอำนาจ หน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน  เมื่ออบต.นั้น
ดำเนินภารกิจ เสร็จสิ้นต้องสะท้อนถึง
ความสำเร็จ ของการปฏิบัติราชการที่ แสดงถึงความยั่งยืนต่อเนื่อง
กำหนดเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษจำนวน ๒๐ คะแนน ให้แก่ อบต. ที่อยู่ในพื้นที่
พิเศษหรือพื้นที่กันดารตามประกาศ ก. อบต.
 
                                ๑. ตัวชี้วัดพื้นฐาน(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)แบ่งออกเป็น
                                                    (๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา ๓๕แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
                                                      (๒) ลักษณะพื้นที่               (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
                                                      (๓) โครงสร้างของ อบต.            (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)       
                                                      (๔) รายได้ของ อบต.                (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
                                                      (๕)  ประชากร                          (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
                                รายละเอียดตัวชี้วัดพื้นฐาน มีดังต่อไปนี้                  
๑.      ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา ๓๕ แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) ประกอบด้วย
             ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา ๓๕    
คะแนน
(๑) มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๒๕% ลงมา
๓๐
(๒) มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เกิน ๒๕% – ไม่เกิน ๒๘%
๒๖
(๓) มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เกิน ๒๘% – ไม่เกิน ๓๑%
๒๒
(๔) มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เกิน ๓๑% – ไม่เกิน ๓๔%
๑๘
(๕) มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เกิน ๓๔% – ไม่เกิน ๓๗%
๑๔
(๖) มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เกิน ๓๗% – ไม่เกิน ๓๙%
๑๐
(๗) มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๓๙% ขึ้นไป
                                            ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา ๓๕  หมายถึง เงินเดือน และ เงินค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สำหรับประโยชน์ตอบแทนอื่นมีจำนวน ๑๘ รายการ ตามที่ กถ. กำหนด
 
                                            ๒. ลักษณะพื้นที่ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)ประกอบด้วย
ลักษณะพื้นที่
คะแนน
(๑.๑) มีพื้นที่เกิน ๒๕ ตร.กม.ขึ้นไป
๓๐
(๑.๒) มีพื้นที่เกิน ๒๐.๐ – ไม่เกิน ๒๕.๐ ตร.กม.
๒๕
(๑.๒) มีพื้นที่เกิน ๑๕.๐ – ไม่เกิน ๒๐.๐ ตร.กม.
๒๐
(๑.๓) มีพื้นที่เกิน ๑๐.๐ – ไม่เกิน ๑๕.๐ ตร.กม
๑๕
(๑.๔) มีพื้นที่เกิน ๕.๐ – ไม่เกิน ๑๐.๐ ตร.กม.
๑๐
(๑.๕) มีพื้นที่ไม่เกิน ๕.๐ ตร.กม.
                                            ลักษณะพื้นที่ของ อบต. อ้างอิงตามเอกสารทางราชการ
 
                                            ๓. โครงสร้างของ อบต. (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)ประกอบด้วย
จำนวนส่วนราชการของ อบต.
คะแนน
(๑) มีส่วนราชการ ๗ ส่วนขึ้นไป
๔๐
(๒) มีส่วนราชการ ๖ ส่วน
๓๕
(๓) มีส่วนราชการ ๕ ส่วน
๓๐
(๔) มีส่วนราชการ ๔ ส่วน
๒๕
(๔) มีส่วนราชการ ๓ ส่วน
๒๐
                                                                  ส่วนราชการของ อบต. ได้แก่ ส่วนราชการตามประกาศโครงสร้างส่วนราชการที่ อบต. กำหนด
 
                                            ๔. รายได้ของ อบต.* (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)ประกอบด้วย
รายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
คะแนน
รายได้เกินกว่า ๒๐ ล้านบาทขึ้นไป
๕๐
รายได้เกินกว่า ๑๘ – ๒๐ ล้านบาท
๔๕
รายได้เกินกว่า ๑๖ – ๑๘ ล้านบาท
๔๐
รายได้เกินกว่า ๑๔ – ๑๖ ล้านบาท
๓๕
รายได้เกินกว่า ๑๒ – ๑๔ ล้านบาท
๓๐
รายได้เกินกว่า ๑๐ – ๑๒ ล้านบาท
๒๕
รายได้เกินกว่า ๘– ๑๐ ล้านบาท
๒๐
                                            *รายได้ของ อบต. หมายถึง รายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่รับจริง ซึ่งมิได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการใด และไม่รวมเงินกู้   โดยเป็นรายได้ที่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายฉบับเพิ่มเติมของปีงบประมาณที่ผ่านมา
 
                                            ๕. จำนวนประชากร (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย
จำนวนประชากร
คะแนน
(๑) มีประชากร ๑๐,๐๐๐ คนขึ้นไป
๕๐
(๒) มีประชากรเกิน ๘,๐๐๐ – ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ คน
๔๕
(๓) มีประชากรเกิน ๖,๐๐๐ – ไม่เกิน ๘,๐๐๐  คน
๔๐
(๔) มีประชากรเกิน ๔,๐๐๐ – ไม่เกิน ๖,๐๐๐ คน
๓๕
(๕) มีประชากรเกิน ๒,๐๐๐ – ไม่เกิน ๔,๐๐๐ คน
๓๐
(๖) มีประชากรตั้งแต่ ๒,๐๐๐ คนลงมา
๒๕
                          จำนวนประชากรของ อบต.ได้แก่ จำนวนประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ผ่านมา
 
                                ๒. ตัวชี้วัดตามภารกิจ (คะแนนเต็ม ๖๒๕ คะแนน)
การกำหนดตำแหน่งปลัด อบต. จะต้องคำนึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและอัตราค่าตอบแทน ซึ่งหมายถึง การมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบจำนวนมากและมีความยุ่งยากซับซ้อนสูง ก็ย่อมต้องได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่า อบต. ที่มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีปัญหาที่ยุ่งยากน้อยกว่า ทั้งนี้ ค่าตอบแทนนั้นผูกพันกับระบบซี คือ ซีสูง มีหน้าที่ความรับผิดชอบมากย่อมได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่าซีที่ต่ำกว่า เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งดังกล่าว จึงพิจารณาได้ว่า อบต.ใดจะกำหนดตำแหน่งปลัด อบต. เป็นระดับใด ก็ต้องขึ้นกับภารกิจ ความรับผิดชอบ โครงการ กิจกรรมที่ อบต. นั้น ดำเนินการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand