ข่าวประชาสัมพันธ์ :  “เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองและการแก้คำฟ้อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๑
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  27 ก.ค. 61     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1266  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการที่มีจำนวนมากที่สุดถึง ๗,๘๕๓ แห่ง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีข้าราชการเพียง ๕ – ๑๐ คน แต่มีหน้าที่และอำนาจรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรจำนวนมาก ทำให้ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กต้องรับผิดชอบงานทั้งในหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และนอกเหนือจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดข้อบกพร่องที่อาจขาดความรอบคอบ และความระมัดระวัง อันเนื่องจากต้องเร่งรัดการทำงานให้ทันกับความต้องการของประชาชนและตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา จึงส่งผลให้เกิดการละเมิดต่อบุคคลภายนอกจนนำไปสู่การนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารทางราชการเพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ข้อกล่าวหาในชั้นศาล จนอาจทำให้ราชการเสียหายจากที่ต้องชดใช้เงินแก่บุคคลภายนอก หรืออาจเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจของข้าราชการหรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นๆ ที่อาจต้องรับโทษทางวินัย แพ่ง และอาญา จากเหตุดังกล่าวนั้น

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับสำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองและการแก้คำฟ้อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๑ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑ ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วยรองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่ง ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายนิติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายอื่นๆ รวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งอื่นๆที่ท่านเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: getu2553  ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีชำระเงินไม่ทันตามกำหนด สามารถนำเงินสดไปชำระหน้างานได้) (รับจำนวนจำกัด เพียง ๑๐๐ คนเท่านั้น และผู้เข้าอบรมต้องนำโน๊ตบุ๊คมาด้วย) 

 

 

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

แสกนคิวอาร์โค๊ดนี้ เพื่อเข้าร่วมกลุ่มผู้เข้าอบรมฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ด้านล่างนี้

(๑) หนังสือเชิญ   คลิกที่นี่

(๒) เอกสารโครงการ  คลิกที่นี่ 

(๓) กำหนดการ  คลิกที่นี่่

(๔) แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  คลิกที่นี่ 

(๕) แบบแจ้งการโอนเงินค่าลงทะเบียน  คลิกที่นี่ 

(๖) แบบสำรองห้องพัก  คลิกที่นี่

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand