ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ขอเชิญเข้าอบรมกำหนดราคากลาง-การตรวจการจ้าง-การจัดซื้อจัดจ้าง-ละเมิด
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  09 เม.ย. 61     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1256  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง

“ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เทคนิคในการกำหนดราคากลางและการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง

และการดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”

----------------------------------------------------------

ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ประกาศใช้กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ พร้อมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยมีหลายประเด็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกเรียกเงินคืนจากหน่วยงานตรวจสอบหรือถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในอนาคตได้ ประกอบกับจากการตรวจสอบของหน่วยตรวจ อาทิ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ผ่านมาได้มีการทักท้วง เรียกเงินคืน และดำเนินคดีทางแพ่ง อาญา และวินัย กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการตรวจการจ้างที่ไม่รอบคอบ หรือเหตุเพราะไม่รอบรู้เทคนิควิธีการในการกำหนดราคากลางและการตรวจการจ้าง ทำให้กระทบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในทุกระดับทุกตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกำหนดราคากลางและกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอย่างกว้างขวาง จนนำไปสู่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนลดลง อีกทั้ง เมื่อได้รับการทักท้วงหรือถูกเรียกเงินคืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวิธีการขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งบัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ส่งผลต่อการให้บริการประชาชนโดยตรง

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เทคนิคในการกำหนดราคากลางและการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ขึ้นดังนี้
               
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ ระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง

    รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

     รุ่นที่ ๓ ระหว่า่งวันที่ ๑๕ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ

      รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

       รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

     

โดยสมาคมฯได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิควิธีการดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพต่อไป

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วย รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน รวมตลอดจนข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งอื่นๆ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เห็นสมควรให้เพิ่มพูนความรู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: getu2553  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีชำระเงินไม่ทันตามกำหนด สามารถนำเงินสดไปชำระหน้างานได้) โดยมีรายละเอียดตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕   โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรองห้องพักและเอกสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

    

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

รุ่นที่ ๑ ดาวน์โหลด  คลิกที่นี่

(ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี อ.เมืองฯ จ.ระยอง)

รุ่นที่ ๒ ดาวน์โหลด  คลิกที่นี่

(ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่)

รุ่นที่ ๓ ดาวน์โหลด  คลิกที่นี่

(ณ โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ)

รุ่นที่ ๔ ดาวน์โหลด  คลิกที่นี่

(ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)

รุ่นที่ ๕ ดาวน์โหลด  คลิกที่นี่

(ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา)

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand