ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ขอเชิญคนท้องถิ่นร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2561 ณ จังหวัดกระบี่
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  18 ก.พ. 61     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  2331  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

           ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การกระจายหน้าที่และอำนาจ การเลือกตั้งท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สู่การปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น และทิศทางการกระจายหน้าที่และอำนาจ การเลือกตั้งท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น รวมทั้งการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วย รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน รวมตลอดจนข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งอื่นๆ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: @getu2553 (กรุณาใส่ @ นำหน้าด้วย) ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (ท่านที่ชำระเงินภายในกำหนดจะได้รับเสื้อยืดโปโลที่ระลึก ฟรี ๑ ตัว) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท)  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาฯติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่โรงแรมภายในจังหวัดกระบี่ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘ หรือ ๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔ (เล็ก) หรือทางไลน์ @getu2553 หรือแสกนไลน์ด้านล่างนี้

 

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

๑)หนังสือเชิญเข้าประชุมสัมมนา  คลิกที่นี่

๒)เอกสารโครงการประชุมสัมมนา  คลิกที่นี่

๓)กำหนดการประชุมสัมมนา  คลิกที่นี่

๔)แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสัมมนา  คลิกที่นี่

๕)แบบแจ้งการโอนเงินค่าลงทะเบียน  คลิกที่นี่

๖)บัญชีรายชื่อที่พักใกล้สถานที่ประชุมสัมมนา  คลิกที่นี่ 

 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand