ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ๑๘ ปีการกระจายอำนาจสู่อปท.ก้าวสู่การปฏิรูปภายใต้รธน.ฉบับใหม่
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  28 ส.ค. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1197  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

           

 

         ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญ และอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจากหน่วยงาน องค์กร และประชาชนต่างๆ เพื่อสรุปรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวนหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอด ๑๘ ปีของการบังคับใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการมีหน้าที่และใช้อำนาจในองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น พร้อมสรุปเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวข้างต้นให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันจักเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “๑๘ ปีการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้าวสู่การปฏิรูป ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กันยายน  ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ (เชิงสะพานกรุงธน) เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวิทยากรนำการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านนายกอปท. พร้อมด้วย รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง รวมตลอดจนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: @getu2553 (กรุณาใส่ @ นำหน้าด้วย) ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4  (กรณีโอนเงินไม่ทันภายในกำหนดสามารถนำเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” ไปชำระหน้างานได้

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท)  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่ โรงแรมริเวอร์ไซด์ แผนกสำรองห้องพัก โทรศัพท์  0-2883-1588 ต่อ 1016 (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรองห้องพักได้ที่เว็บไซด์ www.thailocalgov.com) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเลรา หัวหน้าฝ่ายขาย โทร. ๐๘๙-๗๗๙-๖๙๕๒ / ๐๘๑-๖๔๖-๖๗๕๕ (กรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นโครงการอบรมสัมมนาของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ)

 

 

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่นี่

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรองห้องพัก  คลิกที่นี่

 

 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand