ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ขอเชิญอบรมและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ "เบิกจ่ายตรง" ประจำปี 2559
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  18 เม.ย. 59     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  633  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

          ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ เขต ๖ ระยอง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและประชุมชี้แจง เรื่อง “แนวทางการเบิกจ่ายตรงและให้ความรู้กับผู้มีสิทธิ อปท. ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล และการบันทึกข้อมูลส่งเบิกใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของสิทธิ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙” ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง โดยได้รับความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.ส่วนกลาง) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และตอบประเด็นปัญหาต่างๆ

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วยรองผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนการคลัง บุคลากร และข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนบุคลากร ผู้ช่วยนายทะเบียนบุคลากร ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ในสังกัดที่เห็นสมควรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว แห่งละ ๑ – ๓ คน หรือตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com ายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๕๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภี ชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4  โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับเอกสารโครงการ แบบแจ้งการโอนเงิน สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (www.get-u.org) หรือเว็บไซต์ กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (www.thailocalgov.com) หรือเว็บไซต์ของสปสช.เขต ๖ ระยอง

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท)  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  สำหรับห้องพักกรุณาติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่โรงแรม    สตาร์ ระยอง หมายเลขโทรศัพท์ 038-614901-7  หรือ 081 – 9450802,081-7624452 โดยสามารถดาวน์โหลดใบจองห้องพักได้ด้านล่างนี้  

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่างนี้

(๑) หนังสือเชิญเข้าอบรม  คลิกที่นี่  

(๒) เอกสารโครงการ  คลิกที่นี่  

(๓)  กำหนดการ  คลิกที่นี่  

(๔) แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  คลิกที่นี่  

(๕) แบบแจ้งการโอนเงินค่าลงทะเบียน  คลิกที่นี่  

(๖) แบบจองห้องพัก ณ โรงแรมสตาร์  คลิกที่นี่ 


 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand