ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ระบบแท่ง-โบนัส-เงินเดือนใหม่ (บัญชี 4)
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  08 มิ.ย. 58     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1980  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

โครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมการเข้าสู่ระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การปรับเงินเดือนร้อยละ ๔ และชี้แจงแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

-------------------

 

          ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมการเข้าสู่ระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การปรับเงินเดือนร้อยละ ๔ และชี้แจงแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่ระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งกำหนดในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แนวทางการปรับเงินเดือนร้อยละ ๔ และการเตรียมรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยรองผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการผู้ปฏิบัติ ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นต้น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จัดอบรมในสังกัดที่เห็นสมควรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com ายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สารภี ชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท)  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

          อนึ่ง  สำหรับห้องพักผู้จัดมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯสำรองห้องพักด้วยตนเองที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ (ติดต่อคุณจี ผู้ช่วยจัดการฝ่ายขายโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ) โทรศัพท์ ๐๙๔-๒๓๕๕๔๖๕  ในอัตราราคาพิเศษ

***พิเศษสำหรับท่านโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ๑๐๐ คนแรก จะได้รับเสื้อยึดในโอกาสครบรอบ ๒๐ อบต. มูลค่าตัวละ ๑๕๐ บาท ๑ ตัว ฟรี***

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ / เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ

คลิกที่นี่

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand