ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ขอเชิญคนท้องถิ่นเข้าอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบแท่ง
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  25 ต.ค. 57     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1708  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

โครงการฝึกอบรม

เรื่อง การเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

และแนวทางการชี้แจงข้อทักท้วงสตง.

 

 

          ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) เปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจาก “ระบบซี” เป็น “ระบบแท่ง” (Broadband) โดยกำหนดให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการกลางข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งคาดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อทันการบังคับใช้ตามกำหนดที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) กำหนด ประกอบกับในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ หน่วยงานตรวจสอบโดยเฉพาะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้มงวดกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้ง การใช้จ่ายเงินด้านการจัดงานหรือกิจกรรมอันมีลักษณะสืบสานประเพณีหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขาดซึ่งขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และบ่อยครั้งที่การชี้แจงเพื่อตอบข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ชัดเจน ทำให้ต้องคืนเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโดยปกติอาจไม่จำเป็นต้องคืน

          ดังนั้น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและเข้าใจในการกระบวนการขั้นตอน รูปแบบ วิธีการ ของการปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งในเรื่องการชี้แจงข้อทักท้วงของหน่วยงานตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกัน  สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และแนวทางการชี้แจงข้อทักท้วงสตง.นี้ขึ้นรวมจำนวน ๓ รุ่น ประกอบด้วย

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วยรองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน บุคลากร นิติกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดที่เห็นสมควรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภี ชื่อบัญชี “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 รุ่นที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๗ / รุ่นที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๗ / รุ่นที่ ๓ ภายในวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๗ (กรณีชำระค่าลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดสามารถนำเงินสดไปชำระหน้างานได้) ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ (www.get-u.org) หรือเว็บไซต์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (www.thailocalgov.com)

อนึ่ง  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง   ค่าเบี้ยเลี้ยง  และค่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ / เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ / แบบโอนเงิน  


คลิกที่นี่ 

 

 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand