ข่าวประชาสัมพันธ์ :  สปสช.เขต ๒ ขอเชิญ อปท. ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประชุมรับฟังการชี้แจงเบิกจ่ายตรง
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  07 พ.ย. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1358  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

โครงการฝึกอบรมและประชุมชี้แจง

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับบริการเบิกจ่ายตรง

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจำ และครอบครัว

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน
อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก

----------------------------------------

 

 

          ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้เบิกจ่ายตรงกับกองทุนโดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมาแล้วนั้น

เนื่องจากการจัดให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และครอบครัวได้รับสิทธิดังกล่าว เป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ พิษณุโลก ซึ่งรับผิดชอบในเขต ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จึงได้ร่วมกับ สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมและประชุมชี้แจงเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับบริการเบิกจ่ายตรง สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และครอบครัว ขึ้น ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน  อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก โดยทีมงานวิทยากรผู้รับผิดชอบกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ และสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทน พร้อมข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัด ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีรวมแห่งละ ๒ – ๕ คน เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๑)ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี อบรมและประชุมจำนวน ๒ วัน คือวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยให้มาลงทะเบียนพร้อมชำระค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐ บาท ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  (ให้นำโน๊ตบุ๊คมาด้วย) รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย

๒)นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน ประชุมรับฟังการชี้แจงจำนวน ๑ วัน คือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยให้มาลงทะเบียนพร้อมชำระค่าลงทะเบียนคนละ ๖๐๐ บาท ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย

โดยขอให้ส่งแบบตอบรับไปยังหมายเลข ๐๕๓-๑๐๓๖๙๐ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำหรับรายละเอียดโครงการ  และรายละเอียดอื่น ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (www.get-u.org) หรือเว็บไซต์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (www.thailocalgov.com) สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

อนึ่ง สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ แต่ท่านที่ประสงค์เข้าพักที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน สามารถติดต่อสอบถามและจองได้โดยตรงที่ คุณกิติภูมิ ผู้จัดการฝ่ายขายของโรงแรมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๔๕๑๗๗๙๗  ในราคาห้องละ ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ บาทพร้อมอาหารเช้า

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ / เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ

คลิกที่นี่

 

สำหรับการอบรมและประชุมชี้แจง สปสช.เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พ.ย. ๕๖

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand