ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งเข้าร่วมประชุมสัมมนา "การเบิกจ่ายตรง การบริหารงานบุคคล"
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  20 ก.ย. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  13474  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง การเบิกจ่ายตรง การบริหารงานบุคคล และสิทธิประโยชน์ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่
---------------------------

          ด้วยสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเบิกจ่ายตรง การบริหารงานบุคคล และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่น ในระหว่างการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหากรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียกเงินคืนย้อนหลังในเรื่องของเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) เงินทุนการศึกษา และเงินประกันสังคม เป็นต้น รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการเบิกเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มตามระยะเวลา และเงินประจำตำแหน่งของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง/สำนัก  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นในการบันทึกทะเบียนผู้ขอใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (เบิกจ่ายตรง) หรือ ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และเมืองพัทยา

ในการนี้ สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมกลุ่มเป้าหมายข้างต้น เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการ กำหนดการ แบบตอบรับ และแบบโอนเงิน ได้ทางเว็บไซต์สมาคมฯ (www.get-u.org) หรือทางเว็บไซต์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (www.thailocalgov.com) จากนั้นให้ส่งแบบตอบรับพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอมทอง ชื่อบัญชี “สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ ๕๒๖-๐-๓๔๘๑๐-๙ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๑๐๓๖๙๐ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com ขยายเวลาถึงภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

กำหนดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงล่าสุด (ณ วันที่ 10 กันยายน 2556) 

 

 

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม จาก โรงแรมปางสวนแก้ว เป็น โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  คลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------- 

 แก้ไขกำหนดการใหม่ล่าสุด  คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งเข้าร่วมประชุมสัมมนา คลิกที่นี่   (ณ วันที่ 19 กันยายน)

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ / เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ

แก้ไขใหม่ (แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย)

คลิกที่นี่

แบบตอบรับแก้ไขสถานที่ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเป็นไฟล์ doc. คลิกที่นี่

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand