ข่าวประชาสัมพันธ์ :  สมาคมข้าราชการฯรับสมัครเจ้าหน้าที่ ๒ ตำแหน่ง
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  09 มิ.ย. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  579  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

          ด้วยสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำในสำนักงานใหญ่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๐๔   หมู่ที่ ๕  ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ดังมีรายละเอียดดังนี้

          ๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร

                    ๑.๑)ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน    อัตรา

                    ๑.๒)ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ                      จำนวน    อัตรา

          ๒.คุณสมบัติของผู้สมัคร

          ๒.๑)คุณสมบัติทั่วไป  ประกอบด้วย

                   (๑)  มีสัญชาติไทย

                   (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๔๐  ปีบริบูรณ์

                   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

                             (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                             (ข) วัณโรคในระยะอันตราย

                             (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                             (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

                             (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๕)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ

ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

          ๒.๒)คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

                                                                                                                                                                                                                                    

๓.ความรับผิดชอบของตำแหน่ง  และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

๔.เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

๔.๑) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา                  จำนวน                   ฉบับ

          ๔.๒)บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา           จำนวน                   ฉบับ

          ๔.๓)หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ, ประกาศนียบัตร, ปริญญาบัตร, ใบ ร.บ.

     ที่ระบุสาขา ตามคุณสมบัติที่กำหนดเฉพาะตำแหน่ง)    จำนวน                   ฉบับ

          ๔.๔)รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี) จำนวน          รูป

๕.วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   สำนักงานใหญ่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailocalgov.com หรือ www.get-u.org  ได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕ ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

๖.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

          สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ใน วันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  ทางเว็บไซต์สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (www.get-u.org)  และเว็บไซต์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (www.thailocalgov.com) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐานที่ยื่นสมัคร

 

๗.วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

          -สมาคมฯ จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

๘.หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลและวิธีการประเมิน    

สมาคมฯ จะใช้วิธีการทดสอบภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน และการสัมภาษณ์

๘.๑)วิธีการคัดเลือก

          การทดสอบภาคปฏิบัติ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

(๑)  การทดสอบการพิมพ์เอกสารสัมผัส ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ๕๐  คะแนน

(๒)  การทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน ประกอบด้วย โปรแกรม MS-Word,   MS-Excel,โปรแกรม PowerPoint และโปรแกรมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ๕๐  คะแนน

          การสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยจะพิจารณาจาก

          (๑)ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร  โดยดูจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงาน  ในลักษณะงานที่เคยปฏิบัติและความรับผิดชอบ  และประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรเอกชนหรือส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

          (๒)ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  โดยดูจากประวัติการศึกษาและบุคลิกภาพของบุคคล

          (๓)คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  เช่น  ลักษณะร่างกายเหมาะสมกับงานในหน้าที่  ความสามารถและปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม  เป็นต้น

 

๙.เกณฑ์การตัดสิน

          ๙.๑)ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ภาคหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และรวมทั้งสองภาคแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

          ๙.๒)สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใด หรือทุกคนที่สมัคร หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครมีความไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหรืออาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้กับตำแหน่งนั้นได้

 

๑๐.การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

          สมาคมฯจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๑.เงื่อนไขการจ้างและอัตราค่าตอบแทน

          ๑๑.๑)ผู้ผ่านการคัดเลือกของทุกตำแหน่ง  สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นฯ จะเรียกมาทำสัญญาจ้างเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกตามลำดับ  ทั้งนี้  วันเริ่มปฏิบัติงานและวันเริ่มสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นฯ กำหนด

          ๑๑.๒)ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและทำสัญญาจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯเรียบร้อยแล้ว  จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ตามตำแหน่ง ดังนี้

(๑)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เดือนละ  ๗,๐๐๐  บาท

(๒)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ                         เดือนละ  ๗,๐๐๐  บาท

๑๑.๓)สวัสดิการอื่น ๆ

          (๑)  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษชั่วคราว เดือนละ  ๒,๐๐๐  บาท

(๒)  ค่า บาทท

ัญชีจ้างท้องถิ่นปรปประกันสังคมร้อยละ ๕  ของค่าตอบแทนรายเดือน หรือตามอัตราที่

สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดสำหรับนายจ้าง 

                   (๓)  ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัด และต่างประเทศ

                   (๔)  ค่าเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย (ค่าพาหนะ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก)

                   (๕)  เงินช่วยเหลืออื่น ๆ ตามระเบียบของสมาคมหรือมติของคณะกรรมการสมาคมฯกำหนด

                   (๖)  ได้รับการเพิ่มค่าตอบแทนปีละ ๑ ครั้ง ตามอัตราที่สมาคมฯกำหนด

๑๑.๔)สำหรับลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรเอกชน สมาคมฯจะทำสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้ลาออกจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนนั้น ๆ แล้ว  โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมายืนยัน  ทั้งนี้  ภายใน  ๑๕  วัน  หลังจากได้รับหนังสือเรียกมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง  หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ  และสมาคมฯจะไม่เรียกมาทำสัญญาจ้างอีก

๑๑.๕)วันเวลาทำงานและการแต่งกาย

          (๑)วันเวลาทำงาน  วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติคณะกรรมการสมาคมฯ)

          (๒)วันหยุดปกติ  คือ ทุกวันอาทิตย์

          (๓)วันหยุดนักขัตฤกษ์  ให้เป็นไปตามวันหยุดของราชการโดยอนุโลม

          (๔)การแต่งกาย  ชุดสุภาพ หรือเป็นไปตามที่สมาคมฯ ประกาศกำหนด

          (๕)การทำสัญญา  ให้มีข้าราชการค้ำประกัน ระดับ ๓ ขึ้นไป

๑๑.๖)เงื่อนไขอื่น ๆ หรือการตีความและการวินิจฉัยเกี่ยวกับการคัดเลือกตามประกาศฉบับนี้  ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกที่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย แต่งตั้ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ    วันที่         เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

๑)ประกาศรับสมัคร   คลิกที่นี่

๒)เอกสารแนบท้ายประกาศ  คลิกที่นี่

๓)ใบสมัคร  คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
053-968139  / 086-1903973

วันจันทร์-เสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand