ข่าวประชาสัมพันธ์ :  หลักสูตรสัมฤทธิบัตร การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  09 พ.ค. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  476  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2
ณ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร หลักสูตรสัมฤทธิบัตร การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่
1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 29 พฤษภาคม 2556
ดาวน์โหลดใบสมัคร
2.ในการสมัคร ท่านสามารถสมัครโดย 1) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ หรือ 2) สมัครโดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามที่กำหนด สถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมัครของผู้สมัครที่มีหลักฐานไม่ครบตามที่กำหนด
3. ค่าธรรมเนียมในการอบรมตลอดหลักสูตร 20,000 บาท (ทั้งนี้ รวมถึง ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างในช่วงที่มีการเรียนการสอน ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง สำหรับการเดินทางมาเรียน ณ เมืองเชียงใหม่ ซึ่งท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้จากต้นสังกัด
4. กรณีได้รับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนจากwww.kpi.ac.th หรือ ขอรับแบบฟอร์มชำระเงินทางโทรสาร ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9566-70 และ จะต้องชำระค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 5-14 มิถุนายน 2556 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์” ทั้งนี้ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี
5.การเรียนการสอนในหลักสูตรรวม 9 วัน ได้แก่ วันที่ 21, 22, 23, 29, 30 มิถุนายน และ 6, 7, 13, 14 กรกฎาคม 2556 โดยในแต่ละวันเรียนระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ต้องมีเวลาเรียนในหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมด
หมายเหตุ
** สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารต่างๆ มาที่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (โปรดวงเล็บมุมซองว่า “หลักสูตรฯ แผน 56”)
 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand