ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ออกพรรษาเชิญพิสูจน์ปรากฎการณ์ธรรมชาติ "บั้งไฟพญานาค" ที่หนองคาย
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  29 ก.ย. 61     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1451  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

“ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายใต้บริบทของการตรวจสอบที่เข้มข้น และทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภายใต้ร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ร่างกฎหมายบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

ร่างกฎหมายกระจายหน้าที่และอำนาจ และร่างกฎหมายจัดตั้งอบจ./เทศบาล/อบต. ฉบับใหม่”

-------------------------------------------------

 

              ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันที่ประสบกับปัญหาอุปสรรคนานาประการ โดยเฉพาะการรุกไล่ของหน่วยตรวจสอบที่อาจมองปัญหาต่างๆไม่ครบถ้วนในทุกมิติของปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างหวาดผวากับการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบกับรัฐบาลได้เร่งรัดผลักดันร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้บริบทของการตรวจสอบที่เข้มข้น และทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้ร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ร่างกฎหมายบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ร่างกฎหมายกระจายหน้าที่และอำนาจ และร่างกฎหมายจัดตั้งอบจ./เทศบาล/อบต. ฉบับใหม่” ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ณ โรงแรมรอยัลแม่โขง หนองคาย อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองคาย  โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช.ฉบับใหม่ ร่างกฎหมายที่รัฐบาลอยู่ระหว่างเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมรับฟังความเห็นในเรื่องดังกล่าวจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมสัมมนาสำหรับเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านพร้อมด้วย รองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่ง ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย  รวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งอื่นๆที่ท่านเห็นสมควรให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมสัมมนาฯสามารถส่งแบบตอบรับไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: getu2553  ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีชำระเงินไม่ทันตามกำหนด สามารถนำเงินสดไปชำระหน้างานได้) โดยมีรายละเอียดด้านล่างนี้

 

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมสัมมนาฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑  สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่ คุณธนพร พูลศักดิ์ (แพร)  หัวหน้าฝ่ายขายโรงแรมรอยัลแม่โขง โทรศัพท์ 087-5159570 หรือ 088-5576583 (กรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาฯของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรองห้องพักและเอกสารต่างๆ ได้ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ / เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ / แบบโอนเงิน / แบบสำรองห้องพัก

 

คลิกที่นี่ 

 

 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand