ข่าวประชาสัมพันธ์ :  รวมพลังคนท้องถิ่น เพื่อกำหนดอนาคตท้องถิ่น ด้วยคนท้องถิ่น
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  29 ต.ค. 61     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  4824  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ อันประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ..... ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่.....) พ.ศ...... ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่....) พ.ศ...... และร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่.....) พ.ศ........ รวมทั้งรัฐบาลได้กำหนดห้วงเวลา (Road Map) ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สำหรับสรุปเสนอต่อรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายของประเทศ เพื่อนำไปสู่การปรับแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และร่างกฎหมายบุคคลท้องถิ่น ร่างกฎหมายอบต./เทศบาล/อบจ.ฉบับใหม่” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี

 

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านพร้อมด้วย รองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่ง ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย  รวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งอื่นๆที่ท่านเห็นสมควรให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสามารถส่งแบบตอบรับไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: getu2553  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีชำระเงินไม่ทันตามกำหนด สามารถนำเงินสดไปชำระหน้างานได้) โดยมีรายละเอียดดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ/เอกสารโครงการ/กำหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจ้งการโอนงิน

 

 ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นำเงินสดไปชำระเป็นค่าลงทะเบียนหน้างานได้

 

 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมืองฯ จังหวัดอุดรธานี 

คลิกที่นี่ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand