ข่าวประชาสัมพันธ์ :  “หลักการเขียนหนังสือราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒”
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  31 ก.ค. 61     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  301  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 

ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำขึ้นทั้งหนังสือภายใน และหนังสือภายนอก เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานราชการหลายแห่งมีความผิดพลาดบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร และภาพลักษณ์ที่ออกไปสู่ต่อสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบอยู่บ่อยครั้ง  ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยจึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียนหนังสือราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๒ ขึ้นในระหว่างวันที่  ๕ – ๘ กันยายน  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น ผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (รองปลัด / หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการกอง /  หัวหน้าฝ่าย) เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งอื่นๆที่ต้องรับผิดชอบการเขียนหนังสือราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ที่ท่านเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: getu2553  ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีชำระเงินไม่ทันตามกำหนด สามารถนำเงินสดไปชำระหน้างานได้) (รับจำนวนจำกัด เพียง ๔๐ คนเท่านั้น และผู้เข้าอบรมต้องนำโน๊ตบุ๊คมาด้วย) รายละเอียดสามารถดาวน์ได้ด้านล่างนี้

 

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ/เอกสารโครงการ/กำหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจ้งการโอนเงินค่าลงทะเบียน

 

คลิกที่นี่

 

 

(หมายเหตุ.- หนังสือเชิญ ไม่ได้จัดส่งไปตามหน่วยงาน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านบนนี้เท่านั้น)

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand