ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ชมรมปลัดอบต.จังหวัดยะลาขอเชิญอบรมที่หาดใหญ่ต้นพฤษภาคมนี้
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  27 มี.ค. 61     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  585  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

โครงการฝึกอบรมเรื่อง

“เทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถูกใจประชาชนและรอดพ้นจากโทษทางวินัย อาญา และแพ่ง”

 

 

ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดยะลา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถูกใจประชาชนและรอดพ้นจากโทษทางวินัย อาญา และแพ่ง” ขึ้นในระหว่างวันที่  ๕ – ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ถูกต้องตามกฎหมาย-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอันจะไม่ต้องถูกดำเนินการทางวินัย หรืออาญา หรือแพ่ง

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดยะลา  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วย รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน รวมตลอดจนข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งอื่นๆ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เห็นสมควรให้เพิ่มพูนความรู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: @getu2553 (กรุณาใส่ @ นำหน้าด้วย) ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีชำระเงินไม่ทันตามกำหนด สามารถนำเงินสดไปชำระหน้างานได้) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่ คุณพัชนี ปสังคมาน  ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ โทร. ๐๘๑-๘๙๘๕๑๙๙ หรือ ๐๗๔-๓๖๒๒๒๒,๐๗๔-๓๖๓๔๘๑-๖ ราคาห้องละ ๑,๑๐๐ บาท/คืน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (www.get-u.org) หรือเว็บไซต์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (www.thailocalgov.com) หรือทางกลุ่มไลน์ โดยแสกนคิวอาร์โค๊ตด้านล่างนี้

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่างนี้


๑)หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรม  คลิกที่นี่

๒)เอกสารโครงการ  คลิกที่นี่ 

๓)กำหนดการ  คลิกที่นี่

๔)แบบตอบรับ  คลิกที่นี่

๕)แบบแจ้งการโอนเงินค่าลงทะเบียน  คลิกที่นี่

 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand