ข่าวประชาสัมพันธ์ :  การเลือกตั้งท้องถิ่น-ละเมิด-การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  07 ม.ค. 61     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  464  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 

ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการเลือกตั้งท้องถิ่น ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หลักความเชื่อโดยสุจริต และการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วย รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน รวมตลอดจนข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งอื่นๆ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เห็นสมควรเข้ารับการอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการตามโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับอบรมและประชุมสัมมนาฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: @getu2553 (กรุณาใส่ @ นำหน้าด้วย) ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีชำระเงินไม่ทันตามกำหนด สามารถนำเงินสดไปชำระหน้างานได้) โดยมีรายละเอียดด้านล่างนี้นี้

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมและประชุมสัมมนาฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท)  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาฯติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่ (คุณจี) ฝ่ายขายโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร. 094-2355465 โดยดาวน์โหลดแบบสำรองห้องพักและเอกสารต่างๆ ด้านล่างนี้

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่างนี้

๑)หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาฯ  คลิกที่นี่

๒)เอกสารโครงการ  คลิกที่นี่ 

๓)กำหนดการ  คลิกที่นี่

๔)แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมฯ  คลิกที่นี่

๕)แบบแจ้งการโอนเงินค่าลงทะเบียน  คลิกที่นี่

๖)แบบสำรองห้องพักโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  คลิกที่นี่

 

QR Code กลุ่มไลน์อบรมหลักสูตรนี้

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand