ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ขอเชิญคนท้องถิ่นเข้าอบรมสัมมนาที่ "เขาใหญ่" นครราชสีมา
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  21 ธ.ค. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1263  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการบริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและทางออกกรณีได้รับการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ และทิศทางอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ บลูม บาย ทีวี พูล (The Bloom Hotel by TV Pool) เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือซักซ้อมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานงบประมาณ การพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งทิศทางอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญใหม่

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย   จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วยรองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ตามที่ท่านเห็นสมควรเข้ารับการฝึกอบรมฯตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: @getu2553 (กรุณาใส่ @ นำหน้าด้วย) ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4  (กรณีโอนเงินไม่ทันภายในกำหนดสามารถนำเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” ไปชำระหน้างานได้) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท)  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่ โรงแรมโรงแรมเดอะ บลูม บาย ทีวี พูล หรือสำรองห้องพักกับฝ่ายขาย คุณนุจรี (สาว) โทร. 081-7624452 ในราคา ๑,๒๐๐ บาท/ห้อง/คืน (กรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นโครงการอบรมของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

หนังสือเชิญ / กำหนดการ / แบบตอบรับ / แบบแจ้งการโอนเงิน และแบบสำรองห้องพัก

คลิกที่นี่ 

 

เอกสารโครงการ  คลิกที่นี่ (รอ)

 

แผนที่โรงแรมเดอะบูม เขาใหญ่

 

 

 

 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand