ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ขอเชิญอบรมกฎหมาย-ระเบียบรุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  16 ม.ค. 61     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1891  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๒
๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี

 

ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ ๒ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะสายบริหาร และอำนวยการ ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันสืบเนื่องจากที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยตรวจสอบเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่หลายครั้ง อาจทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติได้

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย   จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วยรองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต้น / ระดับกลาง ผู้อำนวยการสำนัก/กองระดับต้น/ระดับกลาง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ตามที่ท่านเห็นสมควรเข้ารับการฝึกอบรมฯตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: @getu2553 (กรุณาใส่ @ นำหน้าด้วย) ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4  (กรณีโอนเงินไม่ทันภายในกำหนดสามารถนำเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” ไปชำระหน้างานได้) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท)  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่ โรงแรมวังใต้ (คุณอุบล หัวหน้าฝ่ายขาย) โทรศัพท์  ๐๘๙-๔๗๓๒๑๘๐,๐๘๙-๙๗๒๔๔๖๕๙ หรือ ๐๗๗-๒๘๓๐๒๐ (กรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นโครงการอบรมของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ)

สมัครวันนี้ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดรายละเอียด

คลิกที่นี่ 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand