ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ขอเชิญอบรมและสัมมนาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของอปท.-กทม.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  30 ต.ค. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  878  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 ด้วยในห้วงเวลาที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการทักท้วงจากการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยตรวจสอบ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทักท้วงและเรียกเงินคืน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัยทั้งผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก จนทำให้ผู้ปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความกลัวและไม่กล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ อันนำไปสู่การให้บริการประชาชนไม่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับการเรียกเงินคืนตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติความรับผิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอทำให้เกิดประเด็นปัญหาการฟ้องร้องระหว่างหน่วยงานกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวข้างต้น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา เรื่อง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ”  ขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ถนนราชวิถี เขตบางพลัด (เชิงสะพานกรุงธน) กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วย รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่ง ทุกระดับ ทุกประเภท รวมทั้งลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ท่านเห็นสมควรพึงได้รับการเพิ่มพูนความรู้ตามโครงการนี้ เข้ารับการฝึกอบรมฯตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: @getu2553 (กรุณาใส่ @ นำหน้าด้วย) ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สำหรับค่าลงทะเบียนให้นำเงินสด หรือนำเช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ไปชำระหน้างาน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

 

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท)  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่ โรงแรมริเวอร์ไซด์ แผนกสำรองห้องพัก โทรศัพท์  0-2883-1588 ต่อ 1016 (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรองห้องพักได้ที่เว็บไซด์ www.thailocalgov.com) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเลรา หัวหน้าฝ่ายขาย โทร. ๐๘๙-๗๗๙-๖๙๕๒ / ๐๘๑-๖๔๖-๖๗๕๕ (กรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นโครงการอบรมสัมมนาของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ)  

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรองห้องพักที่โรงแรมริเวอร์ไซด์


คลิกที่นี่

 

 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand