ข่าวประชาสัมพันธ์ :  1
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  25 พ.ค. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  838  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

           ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น เทคนิคการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง เทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลโทษวินัย อาญา และถูกเรียกเงินคืน ภายใต้กฎหมาย ป.ป.ช. และสตง.” ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนและเพิ่มพูนองค์ความรู้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง การตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รวมทั้งการจัดซื้อจ้างและการบริหารงานพัสดุ ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นต่อไป

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วย รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย นิติกร รวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com หรือทางไอดีไลน์ @getu2553 ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภี ชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4  (กรณีโอนเงินไม่ทันภายในกำหนดสามารถนำเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” ไปชำระหน้างานได้

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท)  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้าอบรมติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่ โรงแรมสยามริเวอร์ฯ  (ในอัตราพิเศษ ห้องละ ๙๐๐ บาท/คืน รวมอาหารเช้า) โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๘๑๑๙๙๙ (กรุณาแจ้งด้วยว่าเป็นโครงการอบรมสัมมนาของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้

(๑) หนังสือเชิญเข้าอบรม  คลิกที่นี่  

(๒) เอกสารโครงการ  คลิกที่นี่  

(๓) กำหนดการ  คลิกที่นี่  

(๔) แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ  คลิกที่นี่  

(๕) แบบแจ้งการโอนเงินค่าลงทะเบียน  คลิกที่นี่ 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand