ข่าวประชาสัมพันธ์ :  "กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" ฉบับใหม่ ณ นครศรีธรรมราช
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  12 พ.ค. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  882  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

           ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  โดยมีสาระสำคัญให้ยกเลิกกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานภาครัฐทุกประเภท รวมทั้งระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ใช้กฎหมายฉบับนี้แทน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้วางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป รวมทั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปราบการทุจริต และว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  นั้น

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามกฎหมายและระเบียบดังกล่าว รวมทั้งเทคนิคในการบริหารงานพัสดุเพื่อให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบต่างๆ ที่กำหนดไว้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ร่างกฎหมาย ป.ป.ช. / สตง. เทคนิคการอุทธรณ์ - ร้องทุกข์ และนำคดีขึ้นฟ้องต่อศาลปกครอง ขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้าราชการในสังกัดกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรงมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการนี้ รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการนี้ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วย รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กองคลัง ผู้อำนวยการสำนัก/กองช่าง ผู้อำนวยการกองนิติการ  หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายพัสดุ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายนิติการ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ นักวิชาการพัสดุ รวมทั้งหัวหน้างาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จัดอบรม หรือเห็นสมควร เข้ารับการฝึกอบรมฯตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม สามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com  หรือทางไลน์ ID: @getu2553 (กรุณาใส่ @ นำหน้าด้วย) ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี  “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4  (กรณีโอนเงินไม่ทันภายในกำหนดสามารถนำเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” ไปชำระหน้างานได้) โดยมีรายละเอียดด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ () (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท)  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  สำหรับห้องพักสมาคมฯมิได้จัดเตรียมไว้ให้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเองที่ โรงแรมเมืองลิกอร์ โทร. ๐๗๕-๓๑๒๕๕๕ (ราคา ๑,๐๐๐ บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า) 

 

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

(๑) หนังสือเชิญ  คลิกที่นี่  

(๒) เอกสารโครงการ  คลิกที่นี่  

(๓)  กำหนดการ  คลิกที่นี่  

(๔) แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม  คลิกที่นี่  

(๕) แบบแจ้งการโอนเงินค่าลงทะเบียน คลิกที่นี่ 

 

 

 

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand