ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ร่วมระดมความเห็นต่อ
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  01 ม.ค. 51     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1829  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

           ด้วยสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของสหพันธ์องค์การข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นเดินหน้าประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีว้ตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและเข้าใจถึงกระบวนการปฏิรูปท้องถิ่นและร่วมอภิปรายเสนอความเห็นเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยที่แปรเปลี่ยนไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมรวบรวมปัญหาและความต้องการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ และแนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางปฏิรูปต่อไป

ในการนี้ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่าน พร้อมด้วยรองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดที่เห็นสมควรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล์ getu2553@gmail.com พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอมทอง ชื่อบัญชี “สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ ๕๒๖-๐-๓๔๘๑๐-๙   ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ (กรณีชำระค่าลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดสามารถนำเงินสดไปชำระหน้างานได้) ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ (www.get-u.org) หรือเว็บไซต์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (www.thailocalgov.com)

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ / เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ / แบบโอนเงิน


คลิกที่นี่

 

 สำหรับรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

คลิกที่นี่

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand