ข่าวประชาสัมพันธ์ :  รายชือผู้ร่วมบริจาคเงินตามโครงการ น้ำใจคนท้องถิ่นเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  23 ธ.ค. 54     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  7540  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

บัญชีรายชื่อผู้ร่วมบริจาคเงินตามโครงการ

"น้ำใจคนท้องถิ่น เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
-----------------------------------

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง / ที่อยู่ / สังกัด จำนวนเงิน (บาท) วัน/เดือน/ปี ที่ร่วมบริจาค
1 นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง พร้อมครอบครัว ปลัดอบต. / อบต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 1,000 29/09/54
2 นายวินัย  ทิพรักษ์ นักวิชาการศึกษา / อบต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 200 29/09/54
 3  นายวรพจน์  เข็มปัญญา  พร้อมครอบครัว ปลัดอบต. / อบต.บ้่านกลาง อ.เมืองฯ จ.นครพนม  500 30/09/54 
 4 นางรัตนา ลีลาดี พร้อมครอบครัว  ปลัดอบต. / อบต.หมอกจำแป่ / อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน 1,000 30/09/54 
5 นายวีระวิทย์  เคียนจังหรีด พร้อมครอบครัว ปลัดอบต. / อบต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา 500 04/10/54
6 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  1,000 05/10/54
7 นายสุทธิพร เที่ยงธรรม และครอบครัว ปลัดอบต. / อบต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 500 06/10/54
8 นางสาวอาภาภรณ์  ไตรแก้ว จนท.วิเคราะห์ฯ / อบต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 100 07/10/54
9 พ.จ.อ.สาคร  โพธิ์คำ พร้อมครอบครัว ปลัดอบต. / อบต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 505 07/10/54
10 ว่าที่ ร.ต.หญิงปารณีย์ ทองพิมพ์ พร้อมด้วยเพื่อน ๆ พนักงานส่วนตำบล / อบต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 600 07/10/54
11 นายสุริยัน จันทรา บุคลากร / อบต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 500 07/10/54
12 คุณวรินท์ศยา  เสงี่ยมวิบูล สมาชิกสภาเทศบาล / ทต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 1,000 09/10/54
13 นางจันทนา มูลโคตร พร้อมครอบครัว หน.สำนักปลัดอบต. / อบต.รามราช  ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 509 10/10/54
14 นางนฎิศวร์ชุดา    จิรวรรณาวัชร์ ปลัด อบต. / อบต.จอมทอง   อ.เมืองพิษณุโลก   จ.พิษณุโลก 1,000 10/10/54
15 อบต.หนองช้างแล่น   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  1,000 06/10/54
16 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 1,020 11/10/54
17 นายชูศักดิ์  คำล้น พร้อมครอบครัว ปลัดอบต. / อบต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 1,000 06/10/54
18 นายอำพร  ยอดผกา นายกอบต./อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 500 18/10/54
19 นายผดุงศักดิ์  ใจสว่าง รองนายกอบต./อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100 18/10/54
20 นายสุรศักดิ์  วงษ์อำไพวรรณ ปลัดอบต./อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 700 18/10/54
21 นายวิชชุพงศ์  คุณารักษ์ หัวหน้าส่วนโยธา /อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 200 18/10/54
22 นายพิทักษ์  นิลพงศ์ ช่างโยธา /อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100 18/10/54
23 นายเจริญศักดิ์  เกิดสุวรรณ นายช่างโยธา / อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100 18/10/54
24 นายสุขสวัสดิ์  ใจห้าว จพง.จัดเก็บรายได้ /อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100 18/10/54
25 นายกิจพงศ์  ซื่อสัตย์ ผู้ช่วยช่างโยธา /อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100 18/10/54
26 นางกมลพรรณ  ปัญญายุทธศักดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ /อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100 18/10/54
27 นางกนกกานต์  ช่วยสงค์ นวก.การเงินและบัญชี / อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100 18/10/54
28 นางสาวชลลัดดา สุวรรณโณ บุคลากร / อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 200 18/10/54
29 นางสาวเบญจวรรณ ใจรังษี จพง.ธุรการ /อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100 18/10/54
30 นางสาววรัญญา  บุญนาค จนท.จัดเก็บรายได้ / อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100 18/10/54
31 นางสาวอรยา  แก้วกรงจักร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ / อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100 18/10/54
32 นางอัมพิมา  ทองประหยัด เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100 18/10/54
33 นางสาริศา  ปานสังข์ จนท.จัดเก็บรายได้/อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100 18/10/54
34 นางสารภี  ภูเจริญวงศ์ จนท.การเงินและบัญชี /อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100 18/10/54
35 นางจันท์นิภา  ใจกว้าง ลูกจ้างประจำ/อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 100 18/10/54
36 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 2,000 18/10/54
 37 คุณปารณีย์  พลเยี่ยม จนท.ตรวจสอบภายใน / อบต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 200 18/10/54
 38 คุณสโรชา  รินชมภู  ผอ.กองคลัง / ทต.ท่าศาลา อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่  1,000 18/10/54 
39 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1,000 19/10/54
40 นางสาวบุณฑริกา   ยุวนิช ปลัดอบต. / อบต.โพนสว่าง อ.เมืองฯ จ.หนองคาย 500 20/10/54
41 นายอินทปัตร  บุญทวี พร้อมครอบครัว ปลัดอบต. / อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 500 25/10/54
42 นางภาวนา  โกมลนาค ปลัดอบต./ อบต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 200 25/10/54
43 นายมนตรี วงษ์ดนตรี พร้อมครอบครัว ปลัดอบต./อบต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 500 28/10/54
44 อบต.หนองขาม  อำเภออาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด  1,460 28/10/54
 45 ดร.เกษราวรรณ  นิลวรางกุล  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น  500 30/10/54 
46 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง อบต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 3,059 31/10/54
47 ว่าที่ร.ต.ณรงค์ กาศสนุก พร้อมครอบครัว ปลัดเทศบาล/เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อ.เมืองฯ จ.พะเยา 1,000 01/11/54
48 นางสาวจิรารัตน์ ตันวงศ์ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อ.เมืองฯ จ.พะเยา 500 01/11/54
49 นางสาวกัลยาณี  ห่านตระกูล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อ.เมืองฯ จ.พะเยา 300 01/11/54
50 นางสิริณัฐดา เดชะบูรณ์ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อ.เมืองฯ จ.พะเยา 100 01/11/54
51 นางสาวกัญญา  หลักฐาน พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อ.เมืองฯ จ.พะเยา 100 01/11/54
52 ผู้บริหารอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 2,000 03/11/54
53 คุณพุทธรัตน์  สุขประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัดฯ / อบต.จอมทอง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 300 03/11/54
54 คุณสุธาสินี  อุตมาลัง ผอ.กองคลัง / ทต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 500 04/11/54
55 นายชัชวาลย์  วงษ์สวรรค์ พร้อมครอบครัว นักพัฒนาชุมชน / ทต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 500 06/11/54
56 นางสาวจารุวรรณ ชื่นจิตร (ป.หล้า) พร้อมครอบครัว ปลัดอบต. / อบต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1,000 07/11/54
57 สมาชิกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ประกอบด้วย
๑)นางสุภานี  อรุณสุวรรณกร  หัวหน้าส่วนการคลัง  ๒๐๐ บาท
๒)นางวราภรณ์  พรหมแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ  ๒๐๐ บาท
๓)นางยุรา  ริยาพันธ์  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑๐๐ บาท
๔)นางสาวจรรยา เฮ่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ๑๐๐ บาท
๕)นางพรเพชร ทองมณี  บุคลากร ๑๐๐ บาท
๖)นางแสงจันทร์  สุคชเดช นักพัฒนาชุมชน ๑๐๐ บาท
๗)นางสาวจิรพร  มุสิเกิด  นักวิชาการศึกษา ๑๐๐ บาท
๘)นายชัยรัตน์  ละเอียด  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  ๑๐๐ บาท
อบต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 1,000 07/11/54
58 ว่าที่ ร.ต.บดินทร์  ลอแมง  พร้อมครอบครัว ปลัดอบต. / อบต.ลำภู อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส 2,000 09/11/54
59 นางสาวเกษร  สายฝั้น หัวหน้าส่วนการคลัง / อบต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 500 09/11/54
60 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 2,000 10/11/54
61 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ อบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 700 11/11/54
62 นางสาวทินธินาถ  อินต๊ะ บุคลากร / อบต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 100 11/11/54
63 นางสาวสุจิตรา  วงศ์ไชยทะ นิติกร / อบต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 100 11/11/54
64 นางสาวนงคราญ เวียงนาค จนท.ตรวจสอบภายใน/ อบต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 100 11/11/54
65 นางสาวปิยะพา  พากเพียร จพง.ธุรการ / อบต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 100 11/11/54
66 นางน้อย นารีเดช 259 หมู่ที่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 200 11/11/54
67 นางสาวพัชรา แก้วจันทร์ พร้อมครอบครัว บุคลากร /อบต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 1,000 17/11/54
68 นางสาวเพ็ญประภา  ถุงอินทร์ลา จพง.การเงินและบัญชี/ทต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 500 21/11/54
69 นายธนวัฒน์  แสนปุย ปลัดอบต./อบต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 500 21/11/54
70 นายเฉลิม วงค์คำ นายกอบต./นายธนยศ มานิตย์ ปลัดอบต.
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ
อบต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 2,000 22/11/54
71 นายวิญญู  ทองงาม หัวหน้าส่วนการคลัง/อบต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 500 23/11/54
72 นางมนธิมา  สมใจ จนท.จัดเก็บรายได้ / อบต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 500 23/11/54
73 คุณสุภาพ  อินทมาตยากูล อบต.นาโคก 1,000 30/11/54

&&&&&&&&&&&&&&

 

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ป.พิพัฒน์ ร่วมกับคณะได้นำถุงยังชีพของสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น พร้อมน้ำดื่มที่ได้รับจากเงินบริจาคของทุกท่านที่มีชื่ออยู่ข้างต้น (จัดซื้อน้ำดื่มงวดแรก 5,000 บาท) พร้อมคณะของ ป.วีระวิทย์ เคียนจังหรีด จาก อบต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา นำถุงยังชีพ 300 ชุด (สมาคมฯ 100 ชุด,อบต.โนนประดู่ 200 ชุด) พร้อมน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็คไปมอบให้อบต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.อยุธยา เพื่อมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม และมอบน้ำดื่มให้อบต.วังน้อย อีก 100 แพ็ค

--------------------------------------

 

ท่านที่มีจิตศรัทธา มีน้ำใจ ร่วมแบ่งปันความสุข ร่วมแบ่งปันเงินโบนัส ผ่านกลุ่มเพื่อนฯ
สามารถบริจาคเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. สาขาย่อยมหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อบัญชี "โครงการน้ำใจคนท้องถิ่น เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม" เลขที่บัญชี 038-8078246 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จากนั้น กรุณา แจ้งการโอนมาทางอีเมล์ phiphatw@hotmail.com หรือ thailocalgov@gmail.com หรือ โทร. 089-7581317

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand