ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น


  • เห็นด้วยมากที่สุด
  • เห็นด้วยมาก
  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1