เห็นด้วยหรือไม่กับมหาดไทยเตรียมยกฐานะ อบต.ขึ้นเป็นเทศบาล ทั่วประเทศ


  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย
  • ควรเป็นไปตามความพร้อมของแต่ละอบต.

        

ดูผลโหวตทั้งหมด1