ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..

สปสช.ขอความร่วมมืออปท.กำหนดUsername/Password นายทะเบียนด้านการเงินและผู้รับรองสิทธิ

สปสช.มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งอปท.ทุกแห่งให้กำหนด Username/Password นายทะเบียนด้านการเงินและผู้รับรองสิทธิ เพื่อการตรวจสอบภายใน ๓๑ ธันวาคมนี้ รายละเอียดคลิก

13 ธ.ค. 56
..

มท.๓ ลงนามหลักเกณฑ์เงินเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

หลังรอคอยมานาน เมื่อ ๔ พ.ย. ที่ผ่านมา มท.๓ ได้ลงนามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ บัญชี ๑ บัญชี ๒ เรียบร้อยแล้ว รอนำเสนอ ก.จังหว...

10 พ.ย. 56
..

อัพเดรสข่าวเรื่องคนท้องถิ่น-งานบุคคลประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์นี้ จะมีอะไรเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของคนท้องถิ่นบ้าง โดยเฉพาะงานบุคคล ตามติดได้ที่นี่

16 ก.ย. 56
..

แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2555-2556

-สำหรับท่านที่วิตกกังวลเรื่อง การจะเบิกเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วน/รองปลัดฯอย่างไร รวมถึงเงินเดือนที่จะตกเบิก และเงินรางวัลประจำปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ อย่างไร ว...

12 ก.ย. 56
..

ความคืบหน้าการเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รัฐสภา มีหนังสือถึงสมาคมข้าราชการฯ แจ้งผลความคืบหน้าการเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. โดยประธานสภาฯเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

07 พ.ค. 56
..

กรมฯตอบชัด ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯขอกำหนดตำแหน่ง ๘ ไม่ได้

วันนี้ สนง.เลขานุการก.กลาง เวียนหนังสือตอบข้อหารือของ จังหวัดลำปาง ที่ขอให้วินิจฉัยกรณี ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ขอกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ ๘ ได้หรือไม่ ...

02 พ.ย. 55
..

ตัวอย่างกรณีพนักงานจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม:ข้อวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

กรณีที่พนักงานจ้างถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม สามารถร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้อีกช่องทางหนึ่ง ลองดูกรณีตัวอย่างที่สำเร็จมาแล้ว

01 ม.ค. 51
..

รมช.มหาดไทยลงนามหลักเกณฑ์ปลัดอบต.ระดับ 8 แล้ว

เอกสารตัวประกาศหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8 ในอบต.ขนาดกลาง เป็นกรณีพิเศษ มีลายเซ็นต์ รมช.ยืนยันเรียบร้อยแล้ว ด้วยความเรียบร้อนจึงมีข้อบกพร่องจนได้

01 ม.ค. 51
..

ร่วมโหวต ใครควรเป็น ผู้แทนในก.อบต.ชุดต่อไป

6 กันยายน 2555 กรมส่งเสริมฯกำหนดเป็นวันคัดเลือกปลัดอบต./ปลัดเทศบาล เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ก.อบต. / ก.ท. ใครเหมาะสม นั่งในตำแหน่งนี้ร่วมโหวตอีกครั้งที่นี่

24 ส.ค. 55
..

ปริญญาได้ประธาน ก.ถ.

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น...

01 ม.ค. 51
..

ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งผอ.กองระดับ 7 ในอบต.ขนาดกลาง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ในอบต.ขนาดกลาง จากหัวหน้าส่วนระดับ ๗ ให้ปรับปรุงเป็น ผู้อำนวยกา...

01 ม.ค. 51
..

ว่าด้วยเงินปริญญาตรี 15,000 บาท ของลูกจ้าง

คำถาม :เนื่องจากมีการปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการ และลูกจ้าง (ขั้นต่ำ 15000 บาท) ผมพยายามหาอ่านหนังสือสั่งการ ระเบียบ ต่าง ๆ หลาย ๆ ที่แล้ว ยังคงม...

10 ก.ย. 55
..

ก.กลางประกาศใช้หลักเกณฑ์การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิแล้ว

สำนักงาน ก.จ./ก.ท./ก.อบต. มีหนังสือแจ้งเวียนให้ ก.จังหวัด ดำเนินการออกหลักเกณฑ์จังหวัดเพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิแล้ว ตามหนังสือลง...

03 ม.ค. 51
..

หารือค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาพนักงานจ้าง

เรียนท่านปลัดพิพัฒน์ฯ นายกสมาคมข้าราชการฯ ที่นับถือ ขอหารือว่าคกก.สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างที่อบต.แต่งตั้งตามประกาศ ก.อบต.ฯ ข้อ ๑๙(๘) สามารถเบิกค่าตอบแทนไ...

30 มี.ค. 54
..

บัญชีอัตราเงินเดือนที่เพิ่มร้อยละ 5 ซึ่งจะได้เมื่อ รมว.มหาดไทยลงนาม

ร่างบัญชีเงินเดือนที่ ก.กลางมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ปรับปรุงล่าสุด ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอรมว.มหาดไทย ลงนาม รายละเอียดคลิก

04 เม.ย. 54
..

เสียงบ่นจากคนท้องถิ่น

พี่ครับ ทำไมไม่มีการเผยแพร่มติ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเลยหรือครับ นี่ก็ผ่านมาสามเดือนแล้ว คาดว่าจะประชุมมาแล้วสามครั้ง แต่ไม่ม...

15 ม.ค. 54
..

การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีโอน(ย้าย)หลังวันที่ ๑ กันยายน

เนื่องจากมีพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบลหลายท่าน สอบถามเกี่ยวกับการโอน (ย้าย) หลังวันที่ ๑ กันยายน ว่า จะสามารถเลื่อนขั้นได้ที่ใดนั้น

21 ก.ย. 55
..

ข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับ "การใช้บัญชีข้ามจังหวัด"

ตามที่ เครือข่าย ก.จังหวัด ได้มีมติเห็นชอบ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ก.กลาง ขอความเห็น เกี่ยวกับ การยกเลิกการห้ามใช้บัญชีข้ามจังหวัดนั้น ต่อมามีการสอบถามมายังกลุ่ม...

12 ต.ค. 53
..

พนักงานส่วนตำบลมหาสารคามร้องผู้ว่าฯให้เพิกถอนมติโอน(ย้าย)

เจ้าหน้าที่ อบต. กว่า 50 คน ยกขบวนเข้าร้องขอความเป็นธรรม ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เพิกถอนคำสั่งย้าย เจ้าหน้าที่ อบต.มหาสารคาม กว่า 50 คน ยกขบวนเ...

25 ก.ย. 53
..

คำตอบเกี่ยวกับ การใช้บัญชี สพฐ.บรรจุในท้องถิ่น

วันนี้ ได้มีโอกาสได้เข้าไปดูการตอบคำถามของกรมส่งเสริมฯ ในสายตรง สถ. มีประเด็นเกี่ยวกับการใช้บัญชีสพฐ.บรรจุในท้องถิ่นได้ แต่ไม่สามารถใช้ของท้องถิ่นข้ามจังหวัด...

18 ก.ย. 53

..
มีจำนวนทั้งหมด 35 เรื่อง
  หน้าที่ : 1 2 | ถัดไปอ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลังข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand