ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..

ความคืบหน้าการเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รัฐสภา มีหนังสือถึงสมาคมข้าราชการฯ แจ้งผลความคืบหน้าการเสนอร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. โดยประธานสภาฯเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

07 พ.ค. 56
..

Mr.

1

03 ม.ค. 51
..

Mr.

1

02 ม.ค. 51
..

Mr.

1

01 ม.ค. 51
..

กรมฯตอบชัด ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯขอกำหนดตำแหน่ง ๘ ไม่ได้

วันนี้ สนง.เลขานุการก.กลาง เวียนหนังสือตอบข้อหารือของ จังหวัดลำปาง ที่ขอให้วินิจฉัยกรณี ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ขอกำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ ๘ ได้หรือไม่ ...

02 พ.ย. 55
..

ตัวอย่างกรณีพนักงานจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม:ข้อวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

กรณีที่พนักงานจ้างถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม สามารถร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้อีกช่องทางหนึ่ง ลองดูกรณีตัวอย่างที่สำเร็จมาแล้ว

26 ก.ย. 55
..

รมช.มหาดไทยลงนามหลักเกณฑ์ปลัดอบต.ระดับ 8 แล้ว

เอกสารตัวประกาศหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ 8 ในอบต.ขนาดกลาง เป็นกรณีพิเศษ มีลายเซ็นต์ รมช.ยืนยันเรียบร้อยแล้ว ด้วยความเรียบร้อนจึงมีข้อบกพร่องจนได้

03 ก.ย. 55
..

ร่วมโหวต ใครควรเป็น ผู้แทนในก.อบต.ชุดต่อไป

6 กันยายน 2555 กรมส่งเสริมฯกำหนดเป็นวันคัดเลือกปลัดอบต./ปลัดเทศบาล เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ก.อบต. / ก.ท. ใครเหมาะสม นั่งในตำแหน่งนี้ร่วมโหวตอีกครั้งที่นี่

24 ส.ค. 55
..

ลูกจ้างประจำครวญ ขอความเห็นใจ

อีกครั้ง สำหรับลูกจ้างประจำ ร้องขอความเห็นใจ ทำงานมากว่า ๑๕ ปี ยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ เปรียบเทียบกับ ผดด.มาทีหลัง ดังกล่าว แล้วพวกเราเห็นว่าอย่างไร...

09 ก.ย. 55
..

ปริญญาได้ประธาน ก.ถ.

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น...

01 ม.ค. 51
..

กรมส่งเสริมฯเดินหน้าสำรวจค่ารักษาพยาบาล

หลังจากการร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย วันนี้ กรมส่งเสริมฯได้มีหนังสื...

22 พ.ค. 55
..

ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งผอ.กองระดับ 7 ในอบต.ขนาดกลาง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ในอบต.ขนาดกลาง จากหัวหน้าส่วนระดับ ๗ ให้ปรับปรุงเป็น ผู้อำนวยกา...

01 ม.ค. 51
..

ว่าด้วยเงินปริญญาตรี 15,000 บาท ของลูกจ้าง

คำถาม :เนื่องจากมีการปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการ และลูกจ้าง (ขั้นต่ำ 15000 บาท) ผมพยายามหาอ่านหนังสือสั่งการ ระเบียบ ต่าง ๆ หลาย ๆ ที่แล้ว ยังคงม...

10 ก.ย. 55
..

รมช.มหาดไทยลงนามในประกาศปรับเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างประจำแล้ว

สำนักงานเลขานุการ ก.กลาง ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้อปท.ทราบ กรณี ก.กลางมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำเรียบร้อยแล้ว และรมช.มหาดไทย ลงนามในประ...

22 ส.ค. 54
..

ชมรมปลัดอบต.จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการกลาง ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานชมรมปลัดอบต.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อ...

02 พ.ค. 54
..

ก.กลางประกาศใช้หลักเกณฑ์การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิแล้ว

สำนักงาน ก.จ./ก.ท./ก.อบต. มีหนังสือแจ้งเวียนให้ ก.จังหวัด ดำเนินการออกหลักเกณฑ์จังหวัดเพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิแล้ว ตามหนังสือลง...

20 เม.ย. 54
..

หารือค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาพนักงานจ้าง

เรียนท่านปลัดพิพัฒน์ฯ นายกสมาคมข้าราชการฯ ที่นับถือ ขอหารือว่าคกก.สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างที่อบต.แต่งตั้งตามประกาศ ก.อบต.ฯ ข้อ ๑๙(๘) สามารถเบิกค่าตอบแทนไ...

30 มี.ค. 54
..

หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก พ. ...

คำถาม และคำตอบ

30 มี.ค. 54
..

การเบิกค่าเดินทางไปราชการ

พนักงานส่วนตำบล ระดับต่ำกว่าซี 6 ไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะรับจ้าง (แท็กซี่) ได้เหรอคะ

11 ก.ย. 55
..

สันนิบาตเทศบาลกดดันรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ต่าง ๆ มีมติเสนอรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา รายละเอียดค...

22 มี.ค. 54

..
มีจำนวนทั้งหมด 41 เรื่อง
  หน้าที่ : 1 2 | 3 | ถัดไปอ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลังข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand