ข่าวการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ :  หารือค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาพนักงานจ้าง
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  30 มี.ค. 54     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  3165  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 


From: yaphoothai_16@hotmail.com
To: phiphatw@hotmail.com
Subject: หารือค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาพนักงานจ้าง
Date: Thu, 24 Mar 2011 14:34:03 +0700

เรียนท่านปลัดพิพัฒน์ฯ นายกสมาคมข้าราชการฯ ที่นับถือ  ขอหารือว่าคกก.สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างที่อบต.แต่งตั้งตามประกาศ ก.อบต.ฯ ข้อ ๑๙(๘) สามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่ อย่างไร ถ้าได้เบิกตามระเบียบใด  เพราะพิจารณาหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๖๕๒ การเบิกค่าตอบแทนคกก.ซื้อหรือจ้าง ข้อ ๑.๑ คกก.หมายถึง ผู้ได้รับแต้งตั้งจากอปท.ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคคก.ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๗ ระเบียบมท.ว่าด้วยการพัสดุฯ เมื่อเทียบเคียงกับคกก.สรรหาพนักงานจ้างแล้วก็ได้รับแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่สรรหาพนักงานจ้างเหมือนกัน  และข้อ ๑๙ (๖) วิธีประเมินสมรรถนะได้แก่ สอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงาน สัมภาษณ์ฯ มีการออกข้อสอบและสัมภาษณ์ เช่นเดียวกับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ ๑,๒ไป๓ ผู้ปฏิบัติไปบริหาร และบริหารสูงขึ้น น่าจะเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่ ตามหนังสือที่มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๖๘ ลว. ๒๑ ธ.ค.๕๓ ตอบข้อหารือเบี้ยประชุมกรรมการ ระเบียบมท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายฯ ๒๕๔๒ ระเบียบกค.ว่าด้วยค่าตอบแทนการสอบฯ ๒๕๔๙ หนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว๗๓๙ ลว.๑๓ พ.ค.๔๖ และพ.ร.ฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ ๒๕๒๓ (หารือท้องถิ่นจังหวัดแล้วตอบว่า เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เบิกค่าตอบแทนไม่ได้)  กรุณาตอบข้อหารือหรือมีหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโปรดระบุด้วย ขอบคุณครับ

คำตอบ: จากป.วรพจน์ เข็มปัญญา กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น
                ก.อบต.จังหวัดนครพนม : worapot2511@hotmail.com

กรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างที่ อบต.แต่งตั้งจะไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนได้ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้กำหนด
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ไว้ และไม่สามารถใช้พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 ได้ เนื่องจากกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น ไม่ใช่กรรมการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องคือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว 268 ลว 21 ธ.ค.53  

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand