ข่าวการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ :  การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีโอน(ย้าย)หลังวันที่ ๑ กันยายน
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  21 ก.ย. 55     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  13473  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

การเลื่่อนขั้นเงินเดือนกรณีโอน(ย้าย)หลังวันที่ ๑ กันยายน

 

           ด้วยมีพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบลหลายท่าน สอบถามเกี่ยวกับการโอน (ย้าย) หลังวันที่ ๑ กันยายน ว่า จะสามารถเลื่อนขั้นได้ที่ใดนั้น เรื่องนี้  ได้ประสานทางโทรศัพท์กับ ผอ.สมศักดิ์  พนากิจสุวรรณ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ท่านกรุณาให้คำอธิบายไว้ดังนี้

          กรณีโอน(ย้าย) หลังวันที่ ๑ กันยายน ให้ อบต./เทศบาล ต้นสังกัดเดิม เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รอบเดือนเมษายน - กันยายน) แล้วส่งผลการประเมินให้ต้นสังกัดใหม่  พร้อมกับให้ อบต./เทศบาลต้นสังกัดเดิม นำเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานเทศบาล ที่โอน(ย้าย) ไปนั้น นำมาพิจารณารวมกับพนักงานส่วนตำบล/พนักงานเทศบาล ต้นสังกัดเดิม แล้วคำนวณร้อยละ ๖ ตามหลักเกณฑ์ และพิจารณาผลว่า ผู้โอน(ย้าย) นั้น สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นกี่ขั้น (ครึ่งขั้น หนึ่งขั้น หนึ่งขั้นครึ่ง) ซึ่งต้องนำวงเงินที่เลื่อนของผู้ที่โอน(ย้าย)นั้นมาหักลบกับ วงเงินที่ใช้เลื่อนสำหรับพนักงานส่วนตำบล/พนักงานเทศบาล ต้นสังกัดเดิม แล้วแจ้งผลให้ อบต./เทศบาล ต้นสังกัดใหม่ ทราบ

          เมื่ออบต./เทศบาล ต้นสังกัดใหม่ รับทราบแล้ว ให้นำผลการประเมินและการพิจารณาเลื่อนขั้นนั้น มาออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบล/พนักงานเทศบาล ผู้โอนมาใหม่นั้น  ซึ่งผอ.สมศักดิ์ แนะนำว่า ควรแยกเป็นคำสั่งเฉพาะต่างหากจาก พนักงานส่วนตำบล/พนักงานเทศบาล ที่มีอยู่เดิม เนื่องจาก ใช้วงเงินคนละส่วนกัน

          กรณีดังกล่าว มีข้อพิจารณาจากหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ระบุให้นำเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานเทศบาล ผู้มีอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน เพื่อนำมาคำนวณในการคิดอัตราร้อยละ ๖ สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ ดังนั้น พนักงานส่วนตำบล / พนักงานเทศบาล ผู้ใด มีหลักฐานปรากฎตนอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน ณ อบต./เทศบาลใด ก็ให้อบต./เทศบาล นั้น เป็นผู้ประเมินและนำเงินเดือนของผู้นั้นมาคำนวณการเลื่อนขั้น

          กรณีนี้  ปรากฎความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจของ ฝ่ายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด บางแห่ง ให้ข้อมูลหรือให้คำแนะนำต่อ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานเทศบาล ที่ประสบปัญหาเรื่องนี้ว่า มีกฎกระทรวง (เข้าใจว่า เป็นกฎ ก.พ. หรือ กฎกระทรวงมหาดไทย) กำหนดไว้ว่า ข้าราชการที่โอน(ย้าย)ในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยให้เหตุผลว่า กฎกระทรวงนั้น มีลำดับชั้นสูงกว่าหลักเกณฑ์หรือประกาศของ ก.ถ. หรือก.กลาง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจาก กฎกระทรวง หรือ กฎ ก.พ. มิได้ใช้บังคับกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ประการใด ลำดับชั้นของกฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีลำดับดังนี้

          -รัฐธรรมนูญ
          -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
          -มาตรฐานทั่วไป (ของ ก.ถ.) เทียบเท่า กฎกระทรวง
          -มาตรฐานทั่วไป/หลักเกณฑ์ / ประกาศ ของ ก.กลาง (ก.อบต./ก.ท. / ก.จ.) เทียบเท่าระเบียบ ก.พ. หรือ กฎ ก.พ.
          -มติ ก.กลาง (ก.อบต. / ก.ท. / ก.จ.) เทียบเท่า มติ ก.พ. หรือ กฎ ก.พ.
          -มติ ก.จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด/ก.ท.จ./ ก.จ.จ.) เทียบเท่า มติ อ.ก.พ.กระทรวง/อ.ก.พ.กรม /

          ดังนั้น การที่ ฝ่ายเลขานุการ ก.จังหวัด แนะนำเช่นนั้น จึงยิ่งสะท้อนหรือตอกย้ำให้เห็นถึง การพัฒนาบุคลากรของ กรมส่งเสริมฯ ที่ไม่จริงใจกับ ระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีบิดเบี้ยว ผิดเพี้ยน ไปจากเจตนารมย์ ขอ. ก.กลางที่ออกมติ หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดำรงอยู่ แต่ กรมส่งเสริมฯ กลับไปนำมติ ก.กลาง หรือเจตนารมย์ของ ก.กลาง ที่ออกประกาศ หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ เหล่านั้น มาชี้แจง อธิบายให้ บุคลากรในสังกัดที่ทำหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการ ก.จังหวัด ไม่ว่าจะเป็น เลขานุการตัวจริง (ซึ่งน้อยนักที่ทำหน้าที่นี้อย่างจริงจัง) หรือผู้ช่วยเลขานุการ ก.จังหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น มีเอกภาพ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แต่ผลที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ก.กลาง หรือ กรมส่งเสริมฯ เพียงส่ง หนังสือสั่งการ ประกาศ หลักเกณฑ์ ให้ ก.จังหวัด ออกตามที่ ก.กลางกำหนดไว้เท่านั้น แต่ไม่เคยอธิบายว่า ตัวอักษรแต่ละตัวที่เขียนออกมานั้น มีความหมายอย่างไร มีเจตนารมย์อย่างไร และควรใช้อย่างไร เมื่อไม่อธิบาย ไม่ชี้แจง จึงทำให้ ๗๕ จังหวัด กลายเป็น ๗๕ ปัญหา ๗๕ ความคิด ๗๕ มาตรฐาน มิใช่ ๒ มาตรฐานอย่างที่สีเสื้อบางสีกล่าวหากันในทางการเมือง แต่ ท้องถิ่นมีถึง ๗๕ มาตรฐาน มากกว่า หลายสิบเท่า ดังที่ดำรงอยู่ ในปัจจุบัน........

 

พิพัฒน์  วรสิทธิดำรง
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงาน....๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand