ข่าวการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ :  พนักงานส่วนตำบลมหาสารคามร้องผู้ว่าฯให้เพิกถอนมติโอน(ย้าย)
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  25 ก.ย. 53     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  5750  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 

เจ้าหน้าที่ อบต. กว่า 50 คน ยกขบวนเข้าร้องขอความเป็นธรรม ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เพิกถอนคำสั่งย้าย
เจ้าหน้าที่ อบต.มหาสารคาม กว่า 50 คน ยกขบวนเข้าร้องขอความเป็นธรรม ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานคณะกรรมการกลาง องค์การบริหารส่วนตำบล ให้เพิกถอน คำสั่งย้าย เจ้าหน้าที่และ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม

                               เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (22  กันยายน  2553) ที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม  ตำบล แวงน่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ได้มีพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จากองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม  ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งแต่งตั้ง  โอน /ย้าย พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  ที่ 923/2553  เรื่อง การโอน  ย้าย พนักงาน  อบต. ลงวันที่   15  มิถุนายน  2553  ได้ทยอยเดินทางมารวมกันที่บันไดหน้ามุขทางขึ้นศาลากลางจังหวัด ทางด้านทิศเหนือ  เพื่อยื่นหนังสือ เปิดผนึก ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธาน คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรียกร้อง และขอความเป็นธรรม กรณีถูกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม  กว่า 50  คน  แต่เนื่องจาก  นายทองทวี พิมเสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ติดราชการต่างอำเภอ กลุ่มเจ้าหน้าที่  อบต. จึงขอเข้าพบ นายนิพันธ์  ชลวิทย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ที่ห้องประชุม  409  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อยื่นหนังสือเปิดผนึก  ดังกล่าว  และชี้แจงถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจากคำสั่งดังกล่าว
                                นายโอภาส  มรรคณา  ปลัด อบต.ปะหลาน  ตำบลปะหลาน  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  แกนนำให้การร้องขอความเป็นธรรม  เปิดเผยว่า  ที่พวกตนมาร้องขอความเป็นธรรมครั้งนี้  เพราะได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งพิจารณาโอน  ย้ายพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  ของคณะกรรมการ ก.อบต.  จังหวัดมหาสารคาม  ที่  923/2553  เนื่องจากเป็นการย้ายโดยไม่ได้มีคำยินยอมจากเจ้าตัว  เห็นว่าเป็นการกลั่นแกล้ง  เช่นย้ายจากอำเภอเรื่องยืนไป  อำเภอยางสีสุราช  ซึ่งอยู่ใกล้ติดเขตจังหวัดสุรินทร์  และเห็นว่า  การย้ายดังกล่าวไม่เป็นธรรม  ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  และหลักการบริหารงานบุคคล  โดยข้อเรียกร้องที่ขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการกลาง ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม  พิจาณา  ดำเนินการ 5 เรื่อง คือ1. ให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  ที่ 923/2553  เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขการโอนย้าย ภายใน 3  วัน  ,

 

  2 . ให้เพิกถอนมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  ที่ 923/2553  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขการโอนย้าย  ภายใน 3  วัน ,    3 . ให้เพิกถอนมติคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม  ในการประชุม ครั้งที่ 8/2553  เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม  2553  ในเรื่องเกี่ยวกับการโอนย้าย  ภายใน 3  วัน ,   4. ขอให้  นายทองทวี  พิมเสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานคณะกรรมการกลาง  ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธาน ก.อบต.ด้วยตัวเอง แทนการแต่งตั้งรองผู้ว่าเป็นประธานแทน  5.  ให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 12 ) พ.ศ.2553    หากไม่ได้รับการแก้ไข  จะเข้าร้องเรียนต่อกรรมการกลาง  อบต. ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร  และจะดำเนินการทางศาลปกครองต่อไป  หลังจากยื่นหนังสือแล้วได้แยกย้ายกันเดินทางกลับในเวลา  11.00 น. 
.....................................

สมพงษ์  ปัตตานี ปชส.มค.ข่าว / อนุชิต –พิมพ์/22 ก.ย. 53

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 ผู้บริหาร อบต.สารคามร้องถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรม

มหาสารคาม - ผู้บริหาร อบต.กว่า 100 คน ร้องผู้ว่าฯ ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรม จี้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม ที่ 923/2553 พร้อมให้มีคำสั่งห้ามมิให้นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าฯ เข้ามาเกี่ยวข้องในการประชุม ก.อบต.จังหวัดฯจนกว่าเรื่องจะถึงที่สุด

 


       
       เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (22ก.ย.) ที่บริเวณลานหน้าราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผู้บริหาร อบต. จากหลายพื้นที่กว่า 100 คน นำโดย นายโอภาส มรรคนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ได้รวมตัวกันประกอบพิธีสักการะราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
   

    
       จากนั้นได้เดินทางเข้าพบนายนิพันธ์ ชลวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ที่ห้องประชุม 409 เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการโยกย้าย โดยเรียกร้องให้ทางจังหวัดเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม ที่ 923/2553 เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขการโอนย้าย และเพิกถอนมติคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ในเรื่องการโอนย้าย และขอให้มีคำสั่งห้ามมิให้นายสุทธินันท์ บุญมี รองผวจ.มหาสารคาม เข้ามาเกี่ยวข้องในการประชุม ก.อบต.จังหวัดฯ จนกว่าเรื่องจะถึงที่สุด
       
      

 

 

 อีกทั้งให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับเลื่อน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12) พ.ศ.2553
       
       รายงานข่าวแจ้งว่า หลังรับหนังสือร้องเรียน นายนิพันธ์ ชลวิทย์ รองผวจ.มหาสารคาม ได้กล่าวว่าจะได้นำเสนอเรื่องผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อเป็นมติของ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม ก็ต้องแก้ไขด้วยมติเพื่อความถูกต้อง กลุ่มผู้บริหาร อบต.ต่างพอใจจึงแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมประกาศหากการเรียกร้องครั้งนี้ไร้ผลจะร้องลงไปยัง ก.กลาง รวมทั้งยื่นเรื่องฟ้องขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองต่อไป
 

 
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 23 กันยายน 2553 12:49 น.

 
 



 


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand