ข่าวความเคลื่อนไหวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ :  ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมทำบุญจัดสร้างอาคาร สโมสรคนท้องถิ่น : โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  15 ก.ย. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1884  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

 

          ด้วยสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนเป็น สมาคม มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จากนายทะเบียนสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ โดยได้ดำเนินจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับสมาคมฯอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนับแต่วันได้รับการจดทะเบียน เช่น การดำเนินการผลักดันให้เกิดกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของคนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ รวมทั้งครอบครัวได้รับสิทธิ “เบิกจ่ายตรง” เช่นเดียวกันกับข้าราชการประเภทอื่น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี ๒๕๕๓ จนประสบผลสำเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และกำหนดให้คนท้องถิ่นได้เบิกจ่ายตรงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป การรวบรวมรายชื่อประชาชน ๑๐,๐๐๐ รายชื่อ เพื่อเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ... ซึ่งได้เสนอต่อประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการเสนอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ลงนามรับรองก่อนเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในวาระรับหลักการ เป็นต้น ได้กำหนดจัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ก่อสร้าง “อาคารสโมสรคนท้องถิ่น” ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน พบปะสังสรรค์คนท้องถิ่นทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว สำหรับเป็นห้องสมุดคนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจทั้งข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยกำหนดทอดถวาย ณ สำนักงานใหญ่ (ชั่วคราว) สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

ในการนี้ สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนท่าน พร้อมผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างอาคารสโมสรคนท้องถิ่นในครั้งนี้ ด้วยการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ตามจิตศรัทธา ดังมีรายละเอียดตามฎีกาแผ่กุศลและซองผ้าป่าที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้ สมาคมฯจะได้นำรายชื่อของหน่วยงานหรือรายชื่อบุคคลที่ร่วมทำบุญหรือบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารสโมสรคนท้องถิ่นในครั้งนี้ ตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไปจารึกไว้ภายในอาคารหลังดังกล่าวเพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณต่อไป  ทั้งนี้ ขอความกรุณารวบรวมเงินส่งเป็นธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” สั่งจ่าย ณ ไปรษณีย์สารภี หรือแนบเงินสดในซองผ้าป่า และส่งไปที่ “นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่สมาคมฯ (ชั่วคราว) เลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีหางดง ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนจัดสร้างอาคารสโมสรคนท้องถิ่น สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 787-0-16258-2 ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งชื่อผู้ร่วมทำบุญหรือบริจาคเงิน และจำนวนเงิน มาทางอีเมล์ getu2553@gmail.com หรือเข้าร่วมทำบุญด้วยตนเองในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๒๙๐๘๘,๐๘๙-๗๕๘๑๓๑๗,๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขออนุโมทนาในการร่วมทำบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ร่วมทำบุญ / บริจาคเงิน

 

คลิกที่นี่

 ท่านใดยังมิได้ร่วมทำบุญ / ร่วมบริจาคเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดข้างต้น จนถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ นี้

 

หมายเหตุ.- ซองผ้าป่า ส่วนหนึ่ง ได้จัดส่งไปยัง อบจ. / เทศบาล / อบต. ของทุก ๆ ท่านแล้ว

 

 

ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

 
 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand