ข่าวความเคลื่อนไหวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ :  ความเคลื่อนไหวการจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาล
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  02 ม.ค. 51     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  3094  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกองทุนค่ารักษาพยาบาลท้องถิ่น

อปท.ดึงงบ ค่ารักษาคืนสปสช.ยึดหลักเฉลี่ยทุกข์-สุขคาดเริ่ม1ต.ค.56
คม ชัด ลึก Issued date 8 January 2013

 
          อปท.เห็น ชอบดึงงบรักษาพยาบาลคืนจากอปท.แต่ละแห่ง บริหารใหม่ ยึดหลักเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข มอบ สปสช.บริหารจัดการ สิทธิประโยชน์เหมือนข้าราชการ ครอบคลุมเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นประจำและครอบครัว ไม่รวมฝ่ายการเมือง คาดเริ่ม 1 ต.ค. 56
          นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ดสปสช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำระบบหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น (อปท.) ว่า อปท.เห็นชอบให้มีการดึงงบประมาณในส่วนของสวัสดิการรักษาพยาบาลกลับจาก อปท.แต่ละแห่งมารวมที่ส่วนกลางซึ่งจำนวนประมาณ 5,000 ล้านบาท หรือ 1% ของงบประมาณที่ อปท.ได้รับแต่ละปี 5 แสนล้านบาท จากนั้นกระจายงบประมาณใหม่ยึดหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข มอบหมายให้สำนักกลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำหน้าที่บริหารจัดการ หรือเคลียริ่งเฮ้าท์ โดย สปสช.คิดค่าบริหารจัดการ 1.5% ของงบรักษาพยาบาลทำให้ผู้มีสิทธิไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
          "ที่ ผ่านมามีการจัดสรรงบประมาณส่วนของรักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่นไปยัง อปท.แต่ละแห่งโดยตรง ทำให้ อปท.บางแห่งได้รับงบประมาณน้อย และผู้ป่วยน้อย ทำให้รับภาวะไม่ไหว รูปแบบใหม่ อปท.แต่ละแห่งจะได้รับการจัดสรรงบรักษาพยาบาลเท่ากัน โดยเบื้องต้นสิทธิประโยชน์จะได้รับเหมือนกับสิทธิสวัสดิการข้าราชการ และในอนาคตหากมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์มากขึ้นจะมีการจัดสรรเงินส่วนนี้เพิ่ม เป็น 1.5% ของงบที่ อปท.ได้รับในแต่ละปีหรือราว 7,500 ล้านบาท ซึ่งสิทธินี้จะครอบคลุมข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายการเมือง" นพ.ประดิษฐกล่าว
          นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า สำหรับระบบหลักประกัน อปท.คาดว่าจะมีการบันทึกความร่วมมือระหว่าง อปท.กับสปสช.ช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ และหากดำเนินการต่าง ๆ แล้วเสร็จน่าจะเริ่มรูปแบบใหม่ในปีงบประมาณ 2557 หรือ 1 ตุลาคม 2556 อย่างไรก็ตาม วันที่ 8 มกราคมนี้ จะเข้าชี้แจงต่อครม.เกี่ยวกับโครงการ "เจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น" เพื่อให้ขยายครอบคลุมไปถึงผู้มีสิทธิสังกัดอปท.ที่มีประมาณ 5-6 แสนคน และรัฐวิสาหกิจ รวมประมาณกว่า 1 ล้านคนด้วย ไม่เฉพาะแต่ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคมและสิทธิสวัสดิการข้าราชการ หาก ครม.เห็นชอบอปท. และรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะต้องนำมติ ครม.ไปพิจารณาเพื่อแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้อง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้สิทธิสังกัดอปท.และรัฐวิสาหกิจที่เจ็บป่วยฉุกเฉินถึง แก่ชีวิตเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลแห่งใดก็ได้ โดยไม่ต้องถามสิทธิ

ขยายสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน คลุม อปท.-รัฐวิสาหกิจ คาดมีประมาณกว่า 1 ล้านคน

          เมื่อวันที่ 7 ม.ค. นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในวันที่ 8 ม.ค.จะไปชี้แจง ครม.เรื่องการขยายสิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเดิมมีการบูรณาการ 3 กองทุน คือ กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่จะขยายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อทป.)และรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ซึ่งต้องเป็นมติ ครม. ทั้งนี้จำนวนคนของทั้ง 2 ส่วนมีประมาณกว่า 1 ล้านคน

          “หาก ครม.มีมติในเรื่องนี้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องไปแก้ไขระเบียบ กติกาของตัวเอง โดย สปสช.รับหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายกลาง หรือ เคลียริ่ง เฮ้าส์ เหมือนเดิม ทั้งนี้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคงดำเนินการได้ไม่นาน แต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจมีหลายส่วนอาจต้องใช้เวลา ดังนั้นคงต้องรีบดำเนินการ”นพ.วินัย กล่าวและว่า ทุกวันนี้ สปสช.ต้องจ่ายเงินให้กับ 2 กลุ่ม เพราะนโยบายรัฐบาลคือคนไทยทุกคนสามารถใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินได้โดยไม่ถาม สิทธิ และสถานบริการไม่มีสิทธิ์เก็บเงินกับคนไข้ แต่มาเรียกเก็บกับ สปสช. โดย สปสช.ต้องไปเรียกเก็บกับต้นสังกัดคนไข้ ถ้าต้นสังกัดไม่จ่ายเงิน สปสช.ก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้.

 

พนง.เทศบาลท้วงโครงสร้างกก.จี้เพิ่มขรก.ร่วมบริหารกองทุนค่ารักษา
มติชน Issued date 8 January 2013

 

          นาย สรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างแห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงนาย วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบัน พระปกเกล้า ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำร่างเอกสารแนบท้าย MOU เพื่อท้วงติงการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานกองทุนสวัสดิการค่ารักษา พยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น หลังจากสำนักงานหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการ และแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทำบันทึกแนบท้าย และร่างพระราชกฤษฎีกาตามมติการประชุมของคณะทำงานเมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา
          "ได้เสนอให้เพิ่มคณะกรรมการบริหารกองทุนจาก เดิม 15 คน เป็น 25 คน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรับทราบปัญหาต่างๆ ของข้าราชการท้องถิ่นอย่างทั่วถึง มีองค์ประกอบ 4 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในหมวดว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขเป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการ 6 คน ผู้แทนผู้บริหาร ท้องถิ่น 6 คน ผู้แทนข้าราชการท้องถิ่น 6 คนและผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน ผู้บริหารทั้ง 2 สมาคมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้กรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำมาจากตัวแทน ก.กลาง เนื่องจากการคัดสรรตัวบุคคลควรเปิดกว้างให้บุคคลอื่นเข้ามาทำงานเพื่อ ประโยชน์ของส่วนรวม โดยให้ สป.สช.เป็นผู้กำหนดวิธีการเลือก เช่น ใช้ระบบเลือกตรง โดยมีการสมัครล่วงหน้า และให้ลงคะแนนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบออนไลน์" นายสรณะกล่าว

          และว่าที่ ผ่านมาผู้แทนใน ก.กลางหลายรายดำรงตำแหน่งคณะกรรมการหลายแห่ง เช่น กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ หรือ อนุกรรมการด้านต่างๆ ของ ก.กลางหรือคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.) ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่มีศักยภาพ และไม่เปิดโอกาสให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงได้ เข้ามากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ นอกจากนั้น การเลือกโดยมีการเสนอชื่อและเลือกกันเอง เป็นระบบที่ล้มเหลวในกระบวนการสรรหาในคณะกรรมการ ก.กลาง กถ.หรือ ก.จังหวัด จึงไม่ควรนำระบบดังกล่าวมาใช้กับการคัดสรรกรรมการบริหารกองทุนอีก แต่ควรใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิใน แต่ละสาขาอย่างแท้จริง

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก...เว็บไซต์คนเทศบาล (http://www.kontessaban.com/index.php)

๘ มกราคม ๒๕๕๖

 
 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand