ข่าวความเคลื่อนไหวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ :  ผลการประชุมจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลท้องถิ่น
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  04 ม.ค. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  963  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

สรุป

รายงานการประชุมคณะทำงานกองทุนค่ารักษาพยาบาลข้าราชการท้องถิ่น

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖
    ห้องประชุม   สปสช. ชั้น ๔


ประธานที่ประชุม              .วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการพระปกเกล้า

ตัวแทน สถ.                      ผอ.สมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ และคุณชุณหกิจ พิมพ์จำปา
ตัวแทน อปท.                   ฝ่ายการเมือง ไม่มีผู้มาประชุม

ฝ่ายข้าราชการท้องถิ่น ปลัดวิจารณ์ กุลชัยรัตน์ อบจ.กาญจนบุรี/ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัดเทศบาลตำบลบางงา ลพบุรี และปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัด อบต.เขาพระ จ.นครนายก

ฝ่าย สปสช.                     นพ.พีระมน นิงสานนท์ รอง ผอ.สน.บริหารยุทธศาสตร์

นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผอ.สน.กฎหมาย และคณะ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวมณฑา ฯ ตัวแทนจากสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่ง ปทท
                                                รายงานการประชุม

๑.ประธานฯ แจ้งคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างบันทึกความร่วมมือ (MOU) และยกร่าง พรฎ.ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ ขึ้นจำนวน ๙  คน   ให้ สปสช. ดำเนินการต่อ  นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ฝ่ายกฎหมาย แจ้งว่า MOU มี ๒ ฉบับ  ฉบับแรก MOU   ระบุกว้างๆ  และ ฉบับที่ ๒ MOU ที่ท้องถิ่นเสนอเข้ามา เป็นรายละเอียด จากปลัดเทศบาล จะรวมกันหรือแยกกันพิจารณา อ วุฒิสาร ให้ลง MOU เฉพาะสาระที่ต้องการให้มี  ลงแต่หลักการ


๒. เตรียมยกร่างบันทึกความร่วมมือโดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาไปพร้อมๆกันดังนี้
ประเด็นที่ ๑
ใครคือบุคคลที่ได้สิทธิในส่วนนี้ ที่ประชุมให้ผู้มีสิทธิเหมือนเดิมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ พ..๒๕๔๑ ใครจะเพิ่มที่หลังแก้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (มอบให้กรมส่งเสริมฯไปแยกรายละเอียดว่ามีใครบ้าง จำนวน ข้อมูล)
ประเด็นที่ ๒ สิทธิได้รับคืออะไร ทุกอย่างที่เคยได้รับ ต้องได้รับเหมือนเดิม และมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือน
ประเด็นที่ ๓ อัตราเงินเข้ากองทุนฯ เท่าไหร่ และควรจะเสนอให้พิจารณาตามแผนระยะเวลา ๓ ปี และค่าบริหารจัดการในปีแรกร้อยละ ๑.๕ ของรายจ่ายที่ สปสช. จ่ายนั้นจะขอเบิกก่อนเต็มวงเงินจัดสรรเพราะในปีแรกเพราะ สปสช.ไม่มีเงินลงทุนจัดทะเบียน ข้อมูล แต่ในปีถัดไปจะต้องจ่ายร้อยละ ๑.๕ ของที่จ่ายจริงทุกปี /การตั้งงบประมาณควรจะเป็นเงินที่จ่ายเข้ากองทุนแล้วหากเหลือจ่ายไม่ต้องคืนรัฐบาลกลาง

ที่มาของเงินมาจากเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้คณะกรรมการกระจายอำนาจจัดสรรให้ท้องถิ่น โดยท้องถิ่นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน โดยยอดเงินเบื้องต้น เอาจำนวนสิทธิ์ของคนท้องถิ่น  ประมาณห้าแสนคน  คูณด้วยต่อหัวที่ต้องจ่าย(ประมาณ ห้าพันกว่าล้านบาท) เป็นทุนเริ่มต้น หากใช้ไม่หมดให้เป็นทุนค่ารักษาพยาบาลบวกเข้าไปในปีต่อไป
ประเด็นที่ ๔ เงื่อนไขระยะเวลา จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ให้ทันใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ประเด็นที่ ๕   ตามที่จะใช้ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ..๒๕๔๕  มายกร่างพระราชกฤษฎีกา เพื่อกำหนดให้มีกองทุนค่ารักษาพยาบาลสำหรับท้องถิ่นเป็นการเฉพาะได้หรือไม่ โดยไม่ต้องไปขึ้นกับ"คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ตาม พรบ.ดังกล่าว โดยประธาน- อ วุฒิสาร มีความเห็นว่าได้  ตาม มาตรา ๙ และ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ แห่ง พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ ป เชื้อ เห็นว่าไม่น่าจะกำหนด "คณะกรรมการบริหารกองทุน" ขึ้นมาได้ ถ้าจะมีก็ต้องให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม พรบ.ดังกล่าว เป็นคนกำหนดหลักเกณท์การดำเนินงานและการบริหารกองทุน ในรูป อนุกรรมการของคณะกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะไม่เป็นอิสระ และโดนควบคุมโดยกรรมการชุดใหญ่ตาม พรบ.ดังกล่าว ทางออกที่ประชุมเลยมีความเห็นว่าให้ ทาง สปสช. ดำเนินการให้กฤษฎีกาช่วยดูข้อกฏหมาย  ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และถ้าไม่ได้หรือขัดข้อกฏหมาย ทำอย่างไรที่ไม่ขัดและสามารถตั้งกองทุนได้และมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเราเอง  (อ วุฒิสาร ต่อสายตรงกฤษฎีกา คุณบอย/รองเลขาฯ ชูเกียรติ  ให้ให้ สปสช.ดิว ต่อเอง)  ผอ.สมศักดิ์ฯ สถ. เสนอในหลักการ ว่า พรบ.คือระบุใน มาตรา 66 เรื่องมาตรฐานการรักษาฯ ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และจะอย่างไร ต้องอยู่ใน UNDER ของ สปสช. เป็นหลักกฎหมาย (ผอ.สมศักดิ์ บอก ป เชื้อ ต้องเข้าใจ)  หน.ชุณหกิจ พิมพ์จำปา สถ. เห็นว่า สปสช.บริหารงานแบบรับเงินงบประมาณมา ใช้แล้วหมดไปตามระบบงบประมาณ  แต่กองทุนรักษาฯ มีเงินเหลือจ่าย และขอเพิ่ม หรือ ลด เงิน สปสช.จะมีระบบอย่างไร ในระยะปีแรก สปสช.ต้องสำรองจ่าย หักลบเงินเอง  เบื้องต้นคือ รายงานสถานะการเงิน ระบุ ๕๐๐๐ ล้านบาทใช้ไป ๔๕๐๐ ล้านบาท หักค่าบริหาร ร้อยละ ๑.๕ ของ๔๕๐๐ ล้านบาท เหลือเป็นยอดยกไป ปีที่ ๒  (อ วุฒิสาร ถาม ป เชื้อ เอางัย ตอบผมเอาตามอาจารย์ อ วุฒิสาร ประชุมเอาแบบนี้แล้วไปออกใบปลิวตีเป็นอย่างอื่น อย่าทำ ) ส่วนคำอธิบายการจัดสรรเงิน เข้ากองทุนรักษาฯให้เขียนแบบการจัดสรรเงินรางวัลฯ เพื่อไม่ต้องนำส่งคืนเหมือนเงื่อนไขเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

อ วุฒิสาร  เสนอให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน จำนวน ๑๕ คน จากส่วนราชการประจำ ๖ คน/ท้องถิ่น ๖ คน/ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ คน  

 ฝ่ายข้าราชการประจำ ประกอบด้วย รมต.สาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ,อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ,กรมบัญชีกลาง,สำนักงบประมาณ มีเลขาธิการ สปสช.เป็นกรรมการและเลขานุการกองทุนฯ
ฝ่ายท้องถิ่น ตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น (นายก อบจ. เทศบาล อบต. อปท.ละ ๑ท่าน รวม ๓ ท่าน) ตัวแทนข้าราชการท้องถิ่น(ปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. อปท.ละ ๑ท่าน รวม ๓ ท่านเช่นกัน
ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง ๑ ท่าน ด้านการแพทย์ ๑ ท่าน และด้านสังคม ๑ ท่าน โดยมีที่มาจาก ๒ ฝ่ายเสนอมาเลือกกันเอง เหมือนงานบุคคลท้องถิ่น

๓. กำหนดการประชุมคณะทำงานอีกครั้ง ครั้งสุดท้ายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.   สปสช.


๔.กำหนดนัดหมายลงนาม MOU คาดว่าจะเป็นวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน รมต.สาธารณสุข และ รมต.มหาดไทย สำหรับองค์กรที่จะร่วมลงนามในบันทึก MOU นั้นประกอบด้วย ๑๓ องค์กร

 

.สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย

.สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

.สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย

.สมาคมข้าราชการ อบจ.แห่งประเทศไทย

..สมาคมลูกจ้างประจำ อบจ.แห่งประเทศไทย

๖ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

๗ สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย

๘ สมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย

.สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

๑๐.สมาคมข้าราชการตำบลและเทศบาล

๑๑.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๒.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ

๑๓ สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  

 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ
ปลัดอบต.บางรักน้อย จ.นนทบุรี
ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

ผู้บันทึกและรายงานการประชุม
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖

 

 

 
 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand