ข่าวความเคลื่อนไหวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ :  อปท.เชียงราย รุมสวด มท.เรียกคืนเงินโบนัส/สั่งลงโทษวินัย-กระทบขวัญการทำงาน
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  17 ก.ย. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  8993  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

  อปท.เชียงราย รุมสวด มท.เรียกคืนเงินโบนัส/สั่งลงโทษวินัย-กระทบขวัญการทำงาน

สยามรัฐ Issued date 17 September 2013

เชียงราย : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดการเคลื่อนไหวของผู้บริหาร ข้าราชการประจำ พนักงานประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเชิงต่อต้านในวงกว้าง กรณีที่กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/63663 ลงวันที่ 10 ก.ย.56 เรื่องการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)สำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของ อปท. ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยอ้างสำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ ตผ 0004/3497 ลงวันที่ 11 ก.ค.56
          ผู้ สื่อข่าวรายงานต่อว่า หนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว แจ้งว่า สตง.ได้แจ้งผลการตรวจสอบการจ่ายเงินโบนัส โดยพบว่าการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ไม่มีกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดให้ อปท.จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษได้ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 165/2556 และให้กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ควบคุมกำกับดูแล ดำเนินการสั่งการให้ตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าว ให้ดำเนินการในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 1.กรณีพบว่า อปท. จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้เรียกคืนทั้งหมด2.กรณีพบว่า อปท.จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ก่อนที่กระทรวงมหาดไทย จะมีหนังสือตามที่อ้างถึง ให้เรียกคืนทั้งหมดไปก่อนเช่นเดียวกันและหากพบว่ามีการเร่งรัดให้มีการจ่าย เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ก่อนที่จะรับทราบหนังสือดังกล่าวให้เรียกคืนทั้งหมดทันที และแจ้งให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.กรณีพบว่า อปท.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ภายหลังจากทราบหนังสือดังกล่าว ให้เรียกคืนเงินทั้งหมดทันทีและแจ้งให้ดำเนินการตามกฎหมายและทางวินัยผู้ที่ เกี่ยวข้อง กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ
          นาง สาวปิยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาล(ส.ท.จ.) เชียงราย กล่าวในเรื่องนี้ว่า จากหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ออกมา ถือว่ากระทบต่อ อปท.เป็นอย่างมาก การเรียกคืนเงินโบนัส กระทบต่อขวัญกำลังใจการทำงานของพนักงาน อปท.โดยตรง และการที่มีข้อกำหนดออกมาให้ดำเนินการเรียกคืน พร้อมดำเนินการตามกฎหมายและทางวินัย กับผู้เกี่ยวข้องอีก ยิ่งทำให้เกิดความหวั่นกังวลใจในส่วนอปท.มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ จะมีระดับประธานจังหวัด มาร่วมหารือกับทาง ส.ท.จ.เชียงรายในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อหาแนวทางความชัดเจนในแนวทางเดียวกันต่อไป

 

 

คัดลอกจากเว็บไซต์ "คนเทศบาล"

http://www.kontessaban.com/index.php
๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
ทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น

----------------------------------------------------------------------

 

เรื่องนี้ ทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้นำเสนอไว้แล้ว ตามลิงค์ด้านล่างนี้ http://www.thailocalgov2013.com/movement.php?id=1471

และป.พิพัฒน์ ได้อธิบายขยายความเรื่องนี้ ให้เป็นที่เข้าใจ ผ่านเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/#!/LocalByPorPipat/posts/676361795709702 ไปเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ดังมีใจความดังนี้

 

 

"แนวทางปฏิบัติตามหนังสือมหาดไทยว่าด้วยเงินรางวัลประจำปี
          -ตามที่ มหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/๖๓๖๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ (ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้
http://www.thailocalgov2013.com/movement.php?id=1471) เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วนั้น
          -มีเพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลายคน เข้าใจคลา...ดเคลื่อนว่า มหาดไทย สั่งให้ผู้ว่าดำเนินการเรียกเงิ
นรางวัลประจำปีคืน ตามข้อทักท้วงของ สตง. นั้น หากพวกเราอ่านให้ละเอียดไม่อ่านเพียงท่อนใดท่อนหนึ่ง ก็จะเข้าใจถึงเจตนาของมหาดไทยที่มีหนังสือฉบับนี้ออกมา ซึ่ง ผอ.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ได้เปิดเผยกับผมเมื่อครั้งไปบรรยายที่หาดใหญ่เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมาถึงหนังสือฉบับนี้ (ขณะนั้น ผอ.สุรเกียรติฯแจ้งว่า กรมฯได้เสนอหนังสือนี้ไปยังมหาดไทยแล้ว) ว่า กรมส่งเสริมฯมีเจตนาเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ต้องมีหนังสือไปยัง อปท.เพื่อเรียกเงินรางวัลประจำปีคืนตามข้อทักท้วงของสตง. และกรมฯโดยกระทรวงมหาดไทยก็จะมีหนังสือไปยัง สตง.เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อท้วงติงและข้อตกลงระหว่าง สตง. - มหาดไทย - กรมส่งเสริมฯ และคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภาผู้แทนฯ ที่มีการประชุมร่วมกันเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
          -ฉะนั้น หนังสือฉบับนี้ จึงมีเจตนาลดทอนปัญหาที่ สตง.ไล่บี้ขยี้อปท.ไว้ชั่วคราว แต่มีเพียงประเด็นเดียวที่ กรมส่งเสริมฯ เห็นพ้องกับ สตง.ก็คือ อปท.ใดที่เบิกจ่ายเงินภายหลังวั
นที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ต้องให้ผู้ว่าฯดำเนินการสอบข้อเท็จจริง คำว่า "สอบข้อเท็จจริง" นั้น มิได้หมายความว่า อปท.ที่เบิกทุกแห่งจะต้องถูกเรียกเงินคืนทั้งหมด หรือต้องถูกดำเนินการทางวินัยทั้งหมด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า เป็นอย่างไร เช่นได้รับทราบหนังสือเมื่อไหร่ ได้ตั้งฎีกาก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายนหรือไม่ อะไรประมาณนี้ ก็ว่ากันไปเป็นราย ๆ ไป และที่สำคัญที่สุดว่า ผู้ว่าฯแต่ละจังหวัดจะตั้งธงไว้อย่างไรตางหากครับ (ช่วย หรือเหยียบ) ก็ว่ากันไป
          -สำหรับ หลักเกณฑ์การตรวจประเมินปีนี้ ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมทุกประการ
โดยเฉพาะ 3 เท่า / 5 เท่า ยังคงใช้หลักเกณฑ์นี้อยู่ และน่าจะเป็นปีสุดท้ายครับ ปีหน้าใช้หลักเกณฑ์ใหม่เป็นลักษณะ
คล้าย ๆ กับของก.พ.ครับ แต่ก็ฝากไว้ให้คิดว่า อบต.ที่ไม่มีนายกฯ หากท่านไม่เจ๋งจริง อย่าไปเอาเลยครับ 4 เท่า หรือ 5 เท่านั่นนะ เดี๋ยว สตง.จะหาว่าท่านท้าทาย เข้าตรวจท่านเป็นรายแรกเลยครับ

ด้วยความเคารพ
พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
11 กันยายน 2556"
 
ฉะนั้น ตามข่าวข้างต้น ผู้ให้สัมภาษณ์ น่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนครับ

 

 

 
 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand