ข่าวความเคลื่อนไหวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ :  สมาคมข้าราชการฯยื่นหนังสือเปิดผนึกทวงความเป็นธรรมให้ปลัดฯช่อแก้ว
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  23 เม.ย. 55     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  4045  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
มีหนังสือเปิดผนึกถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้เร่งรัด ก.จังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมา
--------------------------

          จากกรณี ที่ศาลปกครองนครราชสีมา มีคำพิพากษาเพิกถอนมติ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา คำสั่ง อบต.ขนงพระ และคำสั่ง อบต.ปากช่อง กรณีร่วมกันโยกย้ายนางสาวช่อแก้ว กุดโอภาส ปลัดอบต.ขนงพระไปเป็นรองปลัดอบต.ปากช่อง โดยเจ้าตัวไม่ยินยอม

          นางสาวช่อแก้ว ได้มีหนังสือร้องขอให้สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เข้าไปช่วยเหลือ ติดตาม ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมาโดยเร็ว และปัจจุบันสมาคมฯทราบว่า ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา อบต.ขนงพระ และอบต.ปากช่อง ยังไม่ได้คิดที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองนครราชสีมา ยังดื้อแพ่งที่จะอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ทั้งที่เรื่องนี้ เป็นข้อเท็จจริงที่ยากแก่การปฏิเสธความรับผิดชอบ สมาคมฯจึงมีหนังสือเปิดผนึก ถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ ก.อบต. (ก.กลาง) ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้มีการเร่งรัดดำเนินการคืนความเป็นธรรมให้ผู้เสียหาย และดำเนินการทางวินัยต่อผู้กระทำความผิด โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ที่   สขพท. ๓๒ / ๒๕๕๕

                    ๒๓   เมษายน  ๒๕๕๕

เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์ประสานการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมา
และดำเนินการทางวินัยต่อท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

เรียน    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผ่านสื่อมวลชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำเนาคำพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมา ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕         จำนวน    ชุด

          ด้วยศาลปกครองนครราชสีมาได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ๒๗๓/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓  เมษายน  ๒๕๕๕  ให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา     ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งได้เห็นชอบให้นางสาวช่อแก้ว หรือ ณภัค หรือกิ่งแก้ว  กุดโอภาส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานอบต. ๖)   สังกัดอบต.ขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานอบต. ๖)  สังกัด อบต.ปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยอ้างว่า เจ้าตัวขอโอน(ย้าย)ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว  ซึ่งโดยข้อเท็จจริงเจ้าตัวมิได้ยินยอม รวมทั้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งสั่งให้นางสาวช่อแก้ว หรือ ณภัค หรือกิ่งแก้ว  กุดโอภาส พ้นจากตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ที่ ๕๕๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งสั่งรับโอน(ย้าย) นางสาวช่อแก้ว หรือ ณภัค หรือกิ่งแก้ว กุดโอภาส ให้มาดำรงตำแหน่ง นักบริหารงานอบต. ระดับ ๖ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีมติและคำสั่งดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ร่วมกันดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปดำรงตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) และให้คืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีพึงพึงได้ตามตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

          สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากนางสาวช่อแก้ว กุดโอภาส ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมเพื่อให้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมาดังกล่าว ทั้งนี้  สมาคมฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมานางสาวช่อแก้ว ได้รับความทุกขเวทนาจากการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมามีมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษาศาลปกครองดังกล่าว จึงสมควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายโดยเร็ว  สมาคมฯจึงขอวิงวอนให้ท่านในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) และเป็นผู้บังคับบัญชาของท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็น เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาดำเนินการดังนี้

/ ๑.สั่งการ.....

 

 

-๒-

 

          ๑.สั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  ประสานให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ    มีคำสั่งให้นางสาวช่อแก้ว กุดโอภาส กลับไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ภายในกำหนดที่ศาลมีคำพิพากษา โดยมีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ พร้อมให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จ่ายเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่นางสาวช่อแก้ว กุดโอภาส ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

          ๒.สั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ประสานให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มีคำสั่งให้นายคะเชนทร์ ใยสุ่น กลับไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ภายในกำหนดที่ศาลมีคำพิพากษา โดยมีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

          ๓.สั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เสนอเรื่องให้ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาเพิกถอนมติ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ในระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ในส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการกลับไปรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานอบต.) ระดับ ๖ ของนางสาวช่อแก้ว เช่น การปรับขนาดอบต. การปรับแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจากระดับ ๖ เป็นระดับ ๗ หรือระดับ ๘ เป็นต้น ซึ่งต้องโมฆะไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองดังกล่าว

          ๔.ดำเนินการทางวินัยกับท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญหรือรายงานเท็จต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ทำให้คณะกรรมการฯมีความหลงผิดจนทำให้เข้าใจว่า นางสาวช่อแก้ว กุดโอภาส ยินยอมโอน(ย้าย)ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จนมีมติที่ขัดต่อหลักของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามคำพิพากษาศาลปกครอง และทำให้นางสาวช่อแก้ว กุดโอภาส สูญเสียโอกาสในการเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ตามตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และมีความทุกขเวทนาตลอด ๕ ปีผ่านมา

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความเมตตา และมีทรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น แม้ว่าจะดูเสมือนเป็นข้าราชการชั้นสอง ที่อยู่ในการกำกับดูแลของท่านก็ตาม ด้วยการเร่งรัดให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองโดยเร่งด่วน โดยสมาคมฯจะได้ติดตามผลการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ สมาคมฯขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิของผู้เสียหายที่จะเรียกร้องความเสียหายและความเป็นธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต เช่น การดำเนินคดีทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานเท็จหรือจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จ การร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย การร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) การร้องขอความเป็นธรรมและช่วยเหลือจากประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เป็นต้น

/  จึงเรียนมา.....

 

 

-๓-

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ผลการพิจารณาเป็นประการใดโปรดแจ้งให้สมาคมฯทราบด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

 

 

ขอแสดงความนับถือ

  
 

     (นายพิพัฒน์  วรสิทธิดำรง)

       นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

 

  

งานกองทุนพิทักษ์ระบบคุณธรรม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓ - ๙๖๘-๑๓๙

อีเมล์  getu2553@gmail.com

ดาวน์โหลดหนังสือเปิดผนึกถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดหนังสือเปิดผนึกถึง ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดหนังสือเปิดผนึกถึง คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  คลิกที่นี่

 

 

 
 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand