ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
--------------------------------------------

          เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ โดยมีนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  5/2552  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2552

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา
3.1  การโอน (ย้าย) ด้วยเหตุขัดแย้ง กรณี อบต.ภูเขาทอง จังหวัดนราธิวาส
3.2  โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น
3.3  การร้องเรียนกรณีการอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ ก.อบต.
จังหวัดศรีสะเกษ  ไม่เป็นธรรม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  ผลการตอบข้อหารือของ อ.ก.อบต. (ข้อเสนอเป็นเอกสาร)
4.1 หารือแนวทางการเลื่อนระดับกรณีการนำระยะเวลาทวีคูณมานับรวม เพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น กรณี ก.อบต.จังหวัดสตูล และปัตตานี
4.2  หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรณี การขอกลบเข้ารับราชการ นางพชรวรรณ  ประจวบเหมาะ  ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงาน อบต.ระดับ 7)  อบต.ทับใต้ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งปลัด อบต.มาก่อน
4.3  หารือการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้บัญชีเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนเป็น พนักงานส่วนตำบล กรณีการกำหนดจังหวัดนครสวรรค์เป็นกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
4.4 การขอขยายอายุบัญชีผู้สอบคัดเลือกกรณีพิเศษได้ในตำแหน่ง สายงานบริหาร จังหวัดชายแดนใต้
4.5)หารือการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในสายงานผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่
4.6  ก.อบต.จังหวัดอำนาจเจริญ  จึงขอกำหนดร่างประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลเป็นกรณีพิเศษ สำหรับใช้กับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ แข่งขันได้จากบัญชีของ อบต.วังน้ำเขียว
4.7  หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ระเบียบวาระที่ 5                  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)

               รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดด้านล่างนี้

 

  อ่าน / ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฉบับเต็ม คลิกที่นี่


 

รายงานโดย....พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลโดย....ทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัดอบต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
phiphatw@hotmail.com

  ดูมติ ก.อบต.ย้อนหลังคลิกที่นี่   

 


ท่านใดมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือมีคำถาม หรือมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล
สามารถประสานและขอความช่วยเหลือ หรือ แจ้งปัญหาอุปสรรคได้ที่
ปลัดอบต.ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ใน ก.อบต. ซึ่งได้ประสานและยินดีให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้ว คือ


นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัดอบต.เขาจ้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 089-9821610


Web Design Articles